Przejdź do treści

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego

Drukuj

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Na podstawie art. 29, art. 30 oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz.1219) informujemy, iż do wglądu publicznego wyłożono:

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Garwolińskiego do roku 2030

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Starostwie Powiatowym w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin, przez 21 dni, w dni powszednie w godzinach pracy urzędu 8:00-16:00 w pok. 125 oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego pod adresem

http://www.e-bip.pl/start/15

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Powiatu maja prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonego do wglądu dokumentu.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • W formie pisemnej, na adres Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin
  • Ustnie do protokołu w siedzibie Starostwa Powiatowego.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm) uwagi i wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Powiatu.

program ochrony srodowiska dla powiatu garwolinskiego.pdf

mpwis - decyzja o odstapieniu od prognozy.pdf

rdos - decyzja o odstapieniu od prognozy.pdf

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews