Przejdź do treści
Brak grafik

PRZEBUDOWA WAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO W GMINIE MACIEJOWICE

Utworzono: środa, 24, sierpień 2011

Ustosunkowując się do wystąpienia Starosty Powiatu Garwolińskiego Marka Chciałowskiego, w którym to zwrócił się do Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika i do Pani Ewy Orzełowskiej – Członka Zarządu, o  umożliwienie otrzymania pomocy finansowej na realizację przebudowy prawobrzeżnego obwałowania rzeki Wisły, do Starostwa Powiatowego w Garwolinie wpłynęło pismo z odpowiedzią.

 

 

W odpowiedzi Marszałek Województwa Mazowieckiego poinformował, że w jego imieniu występuje Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie jako jednostka realizująca zadania Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz Marszałka Województwa w zakresie modernizacji terenów wiejskich, ochrony środowiska związanej z wodami służącymi rolnictwu, gospodarowania wodami w rolnictwie. Zastępca Dyrektora tej jednostki udzielił odpowiedzi odnoszącej się do wyrażanej w piśmie prośby o  umożliwienie otrzymania pomocy finansowej na realizację przebudowy prawobrzeżnego obwałowania rzeki Wisły chroniącego przed powodzią zabudowania oraz użytki rolne położone w Dolinie Środkowej Wisły (Maciejowickiej),  poprzez wpisanie projektów do projektów kluczowych dla rozwoju Mazowsza.

 

Ze względu na bardzo wysoki koszt realizacji zadań, WZMiUW w Warszawie podejmował i podejmuje działania mające na celu pozyskanie dodatkowych środków finansowych. W celu realizacji zadania, obejmującego przebudowę wału przeciwpowodziowego na odcinku Bączki – Antoniówka Świerżowska w gminie Maciejowice, podjęto decyzję o podziale inwestycji na etapy. Przeprowadzono wstępne rozmowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ewentualnego pokrycia kosztów podziału i aktualizacji dokumentacji. Decyzję odnośnie sfinansowania tych prac, Fundusz podejmie po umieszczeniu zadania w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w zakresie Działania 4.4. „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”.

 

W treści pisma Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik nadmienia, iż
„zagadnienie zabezpieczenia przeciwpowodziowego stanowi jeden z priorytetowych obszarów dla Samorządu Województwa Mazowieckiego, który podejmuje wszelkie działania mające na celu poprawę stanu urządzeń chroniących przed powodzią. Obejmują one konkretne prace, realizowane przez w/w jednostkę, jak również przedsięwzięcia ułatwiające planowanie i podejmowanie działań prowadzących do właściwej charakterystyki obszarów zagrożonych. Rozumiejąc obawy związane ze stanem zabezpieczenia przeciwpowodziowego liczę, iż ścisła współpraca Państwa Samorządu z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie przyczyni się do właściwego prowadzenia inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej”.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews