Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: wtorek, 30, sierpień 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 50 o pow. 26,50 m2, położonego w budynku Garwolinie przy ul. Stacyjnej 53.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

  1. Przetarg odbędzie się dnia 18 października 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze.
  2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 50 nie jest obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.
  3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
  4. Postąpienie wynosi 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) lub wielokrotność tej kwoty.
  5. Opis nieruchomości: Skarb Państwa jest właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 50 o pow. 26,50 m2, położonego w budynku Garwolinie przy ul. Stacyjnej 53, dla którego w Sądzie Rejonowym w Garwolinie urządzona jest księga wieczysta KW SI1G/00072701/8. Przedmiotowy lokal usytuowany jest na pierwszym piętrze budynku i składa się: z jednego pokoju, kuchni, łazienki z wc i balkonu. Budynek w którym znajduje się lokal, posadowiony jest na działce nr 1290/39 o pow. 0,1278 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Garwolinie - KW SI1G/00068209/8.
  6. Działka o numerze ewidencyjny 1290/39 położona jest w terenie strefy, gdzie plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolin, utracił moc obowiązującą z dniem 1.01.2003r. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w/w działka zlokalizowana jest w jednostce strukturalnej A6, w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
  7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230 w PKO BP S.A. I Oddział Garwolin w terminie do dnia 14 października 2011r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).
  8. Warunkiem udziału w przetargu jest:

a) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,

c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

        9. Wpłacone wadium zostanie:

       - zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

       - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

       - wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

     10. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

     11. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy,

         12. Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

       13. Informacji o przetargu udziela również Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews