Przejdź do treści

Wydział Budownictwa

Drukuj

WYDZIAŁ Budownictwa

Dyrektor ANNA SZELĄG  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26 pok.
128 (I piętro)
08 - 400 GARWOLIN
tel. +48 25 684 26 00        fax. + 48 25 684 30 10
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. //

 

Inspektor Andrzej Cmiel pok. 129
Sprawy z terenu Miasta Garwolina i Miasta Łaskarzewa
tel. + 48 25 684 26 00 wew. 611

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Beata Urbaniak pok. 129
Sprawy z terenu Gminy Górzno, Gminy Borowie oraz Gminy Miastków Kościelny
tel. + 48 25 684 26 00 wew. 612

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Wioleta Pytlarczyk pok. 130
Sprawy z terenu Miasta i Gminy Pilawa oraz Gminy Parysów
tel. + 48 25 684 26 00 wew. 613

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Aneta Długosz pok. 130
Sprawy z terenu Gminy Garwolin
tel. + 48 25 684 26 00 wew. 614

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Edyta Sobkowicz pok. 131
Sprawy z terenu Miasta i Gminy Żelechów, Gminy Trojanów oraz Gminy Wilga
tel. + 48 25 684 26 00 wew. 615

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor Magdalena Rudnik pok. 131
Sprawy z terenu Gminy Łaskarzew, Gminy Sobolew oraz Gminy Maciejowice
tel. + 48 25 684 26 00 wew. 616

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. //


Wydział zapewnia obsługę w zakresie udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów budowlanych, przyjmowania zgłoszeń na realizację obiektów lub robót nie wymagających pozwolenia na budowę, przyjmowania zgłoszeń na rozbiórkę obiektów budowlanych oraz na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części a także przygotowywania uzgodnień przewidzianych przepisami o planowaniu przestrzennym.

 

 

Do zadań wydziału należy w szczególności: 

 1. Prowadzenie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego, a w szczególności:
  1. zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
  2. warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,
  3. zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
  4. właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
  5. stosowania wyrobów budowlanych,
 2. Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcjew budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
 3. Opracowywanie wniosków do właściwego ministra, który dane przepisy ustanowił, o udzielenie upoważnienia na udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno budowlanych,
 4. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem lub odmawianiem zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 5. Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 6. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót objętych złożonym zgłoszeniem,
 7. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,
 8. Nakładanie obowiązku geodezyjnego wytyczenia obiektu budowlanego w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 9. Wydawanie pozwoleń na budowę,
 10. Nakładanie obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
 11. Wydawanie decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego,
 12. Zatwierdzanie projektu budowlanego,
 13. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
 14. Wydawanie decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaż rozbiórki,
 15. Zmiana pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu zamiennego,
 16. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 17. Uchylenie pozwolenia na budowę w związku z istotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę,
 18. Nakładanie obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
 19. Zwalnianie z obowiązku powołania kierownika budowy (robót), prowadzenia dziennika budowy lub rozbiórki i umieszczenia na budowie lub rozbiórce tablicy informacyjnej,
 20. Wydawanie pozwoleń na rozbiórkę obiektu budowlanego,
 21. Przyjmowanie zgłoszenia o rozbiórce nie objętej obowiązkiem uzyskaniana rozbiórkę,
 22. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 23. Rozstrzyganie o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
 24. Przyjmowanie zgłoszenia w sprawie planowanej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 25. Zgłaszanie sprzeciwu w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części objętych złożonym zgłoszeniem,
 26. Nakładanie obowiązku uzyskania pozwolenia na roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
 27. Wydawanie dzienników budowy,
 28. Prowadzenie rejestru decyzji i wniosków o pozwoleniu na budowę i przechowywanie dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
 29. Przekazywanie kopii rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i kopii rejestruo pozwoleniu na budowę do Wojewody,
 30. Przekazywanie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z Prawa budowlanego,
 31. Udział, na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościachi kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,
 32. Prowadzenie statystyki z zakresu budownictwa,
 33. Opracowywanie opinii dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
 34. Opracowywanie uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin,
 35. Opracowywanie opinii o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 36. Opracowywanie uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 37. Opracowywanie uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy,
 38. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienia przez dany lokal wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego (lub o innym przeznaczeniu) dla celów ustanowienia odrębnej własności skali.
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews