Przejdź do treści

Zadania rzecznika

Drukuj

ZADANIA RZECZNIKA

Rolą rzecznika jest przede wszystkim udzielanie konsumentom porad i informacji prawnej.

 • W sprawach, w których rzecznik dostrzega naruszenie interesu konsumenta, a przy tym szansę na polubowne rozstrzygnięcie sporu albo widzi potrzebę wyjaśnienia okoliczności faktycznych – występuje do przedsiębiorców.
 • W sprawach w których w ocenie rzecznika naruszony został interes konsumenta, ale strony przedstawiają zupełnie odmienny stan faktyczny albo kiedy polubowne zakończenie sporu okazuje się niemożliwe – rzecznik może udzielić pomocy w dochodzeniu roszczeń przed sądem.

Powiatowy  Rzecznik Konsumentów  działa wyłącznie w sprawach konsumenckich, a więc w sprawach dotyczących zawierania i wykonywania umów cywilnoprawnych pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą.
Zgodnie z art 221kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Sprawy konsumenckie to w szczególności sprawy dotyczące:

 • umów  sprzedaży,
 • umów o świadczenie usług przez „fachowców”, a więc serwisy naprawcze, firmy świadczące usługi remontowe, wykonawcy mebli stolarki okiennej i innych rzeczy wykonywanych na zamówienie, rzemieślnicy świadczący usługi,
 • umów o świadczenie usług:
 • telekomunikacyjnych;
 • turystycznych;
 • przewozowych i pocztowych;
 • bankowych;
 • energetycznych;
 • związanych z obrotem nieruchomościami;
 • edukacyjnych.

Szczegółowe informacje o poszczególnych rodzajach umów konsumenckich oraz porady dotyczące sposobu postępowania w konkretnych sytuacjach znajdą Państwo w dziale Praktyczny poradnik konsumenta.

Powiatowy  Rzecznik Konsumentów w Garwolinie  działa wyłącznie na rzecz mieszkańców  Powiatu Garwolińskiego.
Osoby mieszkające poza Powiatem Garwolińskim powinny zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumentów w swoim mieście lub powiecie.
Dane rzeczników konsumentów na terenie kraju można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://www.uokik.gov.pl/pl/ochrona_konsumentow/rzecznicy/.

Rzecznik nie pomoże w sprawach:

roszczeń przedsiębiorców. Przedsiębiorcą jest osoba prawna, jednostka organizacyjna, ale także osoba fizyczna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 kodeksu cywilnego). Przedsiębiorcy poszukujący pomocy prawnej w dochodzeniu swych roszczeń powinni zwrócić się do radcy prawnego;

ochrony danych osobowych. Zastrzeżenia dotyczące naruszenia danych osobowych można zgłaszać do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Uwaga: porady z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych udzielane są pod numerem telefonu 22 860-73-93
adres: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa,
więcej informacji: www.giodo.gov.pl

ochrony dóbr osobistych. Osoby, poszukujące pomocy prawnej, których dobra osobiste zostały naruszone powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata. W niektórych sprawach dotyczących naruszenia dóbr osobistych można zgłaszać się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich;
adres: Aleja Solidarności 77, 00 - 090 Warszawa,
więcej informacji: www.rpo.gov.pl

ochrony praw pacjentów NFZ. W sprawach o naruszenie praw pacjenta można zgłaszać się do Rzecznika Praw Pacjenta Narodowego Funduszu Zdrowia;
adres: ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa,
więcej informacji: www.nfz.gov.pl

ochrony praw ubezpieczonych (w tym sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych).
W tego typu sprawach można zgłaszać się do Biura Rzecznika Ubezpieczonych;
adres: Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu) 00-024 Warszawa,
więcej informacji: www.rzu.gov.pl

ochrony praw członków spółdzielni mieszkaniowych. Członkowie spółdzielni powinni dochodzić swoich roszczeń od spółdzielni w trybie opisanym w statucie spółdzielni, a po wyczerpaniu drogi wewnątrzspółdzielczej – przed sądem. W niektórych sprawach pomocy udzielić może Krajowa Rada Spółdzielcza;
adres: ul. Jasna 1A, 00-013 Warszawa,
więcej informacji: www.krs.com.pl/home.php

prawa pracy. W tego typu sprawach można zgłaszać się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie;
adres: ul. Lindleya 16, 00-973 Warszawa,
więcej informacji www.warszawa.oip.pl

w sprawie sporów z organami administracji publicznej. Osoby poszukujące pomocy prawnej w dochodzeniu roszczeń od organów administracji publicznej powinny zwrócić się do radcy prawnego albo adwokata.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews