Przejdź do treści

Koszty sądowe

Drukuj

Decydując się na drogę sądową należy rozważyć ryzyko przegrania sprawy w kontekście ewentualnych kosztów postępowania.
Powód obowiązany jest do uiszczenia opłaty od pozwu ( w poprzednim stanie prawnym nazywaną wpisem). Wysokość opłaty  określa ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych  w sprawach cywilnych (Dz.U. 05.167.1398)
Zgodnie z art. 13 ww. ustawy zasadą jest, że opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

W przypadku postępowania uproszczonego nie pobiera się opłaty stosunkowej, a opłatę stałą zależną od wartości przedmiotu sporu Przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy(art. 28 ustawy):
1) do 2.000 złotych - 30 złotych;
2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

W przypadku wygrania procesu pozwany obowiązany jest powodowi zwrócić koszty sadowe, w tym wpłaconą opłatę przygotowawczą.
Zgodnie z art. 98 kpc zasadą jest, że koszty postępowania ponosi strona przegrana. Z kolei art. 100 kpc stanowi, że w przypadku rozstrzygnięcia częściowo uwzględniającego powództwo koszty postępowania rozdzielone zostaną stosunkowo na obie strony w proporcjach w jakim sprawa została przez każdą ze stron wygrana czy przegrana.
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki
Wydatki obejmują w szczególności:

  1. koszty podróży strony zwolnionej od kosztów sądowych związane z nakazanym przez sąd jej osobistym stawiennictwem; 
  2. zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów świadków;
  3. wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz kuratorów ustanowionych dla strony w danej sprawie;
  4. wynagrodzenie należne innym osobom lub instytucjom oraz zwrot poniesionych przez nie kosztów;
  5. koszty przeprowadzenia innych dowodów;  
  6. koszty przewozu zwierząt i rzeczy, utrzymywania ich lub przechowywania;
  7. koszty ogłoszeń;
  8. koszty osadzenia i pobytu w areszcie;
  9. ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach: o unieważnienie małżeństwa, o rozwód oraz separację, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dziećmi.

Istotną kwestią jest także zwrot kosztów zastępstwa procesowego stronie reprezentowanej przez adwokata lub radcę prawnego. Wysokość tych kosztów określona została przez rozporządzenia z dnia Ministra Sprawiedliwości 28 września 2002 r.w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu. (Dz. U. z dnia 3 października 2002 r.)

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1) do 500 zł - 60 zł;
2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews