Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 19, wrzesień 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,1823 ha.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1. Przetarg odbędzie się dnia 26 października 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr KW SI1G/00042047/6.

2. Cena wywoławcza brutto wynosi 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 11% ceny podlega 23% podatkowi VAT.

3. Opis nieruchomości: niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona jest w miejscowości Miętne gm. Garwolin, bezpośrednio przy drodze wiejskiej prowadzącej poza wieś w stronę cmentarza. W sąsiedztwie ok. 300- 400 m znajdują się: kościół, przystanek PKS, sklepy.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin: działka na głębokości ok. 15 m od strony wschodniej znajduje się w terenie oznaczony wyróżnikiem literowym „RO” – tereny zabudowy zagrodowej, w pozostałej części na obszarze wyłączonym z zakresu obowiązywania planu. Ponadto działka znajduje się strefie ochronnej cmentarzy i oczyszczalni ścieków.

5. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 21 października 2011r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

7. Warunkiem udziału w przetargu jest:

a) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,

c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

8. Postąpienie wynosi 500 zł. (słownie: pięćset złotych).

9. Wpłacone wadium zostanie:                                                                                                                                        - zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

10. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

11. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

12. Szczegółowych informacji udziela: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews