INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: środa, 21, wrzesień 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora - przewodniczący,

2) Marek Wójcicki - członek,

3) Szczepan Cichecki - członek,

4) Urszula Kiliszek – członek,

wyznaczona przez Starostę Powiatu Garwolińskiego Zarządzeniem Nr 15/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zmienionym Zarządzeniem Nr 16/2011 z dnia 8 września 2011r., przeprowadziła w dniu 13 września 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ulicy Staszica 15, przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka gruntu nr 5844/13 o pow. 0,1085 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00064469/0.

 

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza brutto wynosiła 79 950 zł. (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), w tym 23% podatku VAT 14 950 zł.

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym, ponieważ jedna osoba, która wpłaciła wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, nie przybyła na przetarg.