Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 17, październik 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego nr 9, znajdującego się wielomieszkaniowym budynku, położonym w Garwolinie przy Alei Legionów 44 „C” wraz z oddaniem udziału 1500/45271 cz. w działce gruntu nr 892/3 w użytkowanie wieczyste.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1. Opis nieruchomości: Skarb Państwa jest właścicielem lokalu nr 9 o pow. użytkowej 15,00 m2, znajdującego się na I kondygnacji naziemnej, tj. na parterze w części środkowej wielorodzinnego dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego, położonego w Garwolinie przy Alei Legionów 44 „C”.  

2. Lokal składa się z jednego pomieszczenia. Wejście do lokalu z korytarza przynależnego do innego lokalu, stanowiącego własność osób fizycznych.Do lokalu przypisany jest udział 1500/45271 cz. w nieruchomości wspólnej, obejmujący udział 1500/45271 cz. w działce gruntu nr 892/3 o pow. 0,0362 ha, położonej w Garwolinie przy Alei Legionów, który oddany zostanie w użytkowanie wieczyste oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgi wieczyste:

 1) dla lokalu SI1G/00049655/0,

 2) dla gruntu SI1G/00028287/6.

3. Przetarg odbędzie się dnia 29 listopada 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze.

4. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 000 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych), w tym udział w gruncie 1 252 zł.

Postąpienie wynosi 500 zł (słownie: pięćset złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Przeznaczenie nieruchomości miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolin: brak planu. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolin działka nr 892/3 zlokalizowana jest w terenie gdzie istnieje możliwość przeznaczenia poprzez sporządzenie planu miejscowego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w studium. Działka zlokalizowana jest w strefie konserwatorskiej „B”.

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230 w PKO BP S.A. Oddział Garwolin w terminie do dnia 25 listopada 2011r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8. Stawka procentowa pierwszej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste w wysokości 20% ceny gruntu uzyskanego w przetargu, powiększona zostanie o 23% podatku VAT.

9. Stawka procentowa opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 3 % ceny gruntu uzyskanego w przetargu, powiększona zostanie o 23% podatku VAT. Opłaty roczne płatne do 31 marca każdego roku, począwszy od 2012 r.

10. Warunkiem udziału w przetargu jest:

a) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,

c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

11. Wpłacone wadium zostanie:

       - zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

       - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

       - wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

12. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu oraz pierwszej opłaty rocznej nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność lokalu i ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (cena nabycia ustalona w przetargu oraz pierwsza opłata roczna winny znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przed podpisaniem aktu notarialnego). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

13. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

14. Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

15. Informacji o przetargu udziela również Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews