Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: czwartek, 20, październik 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Powiatu Garwolińskiego położonej w Garwolinie.

1. Oznaczenie nieruchomości: Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w centrum miasta Garwolina u zbiegu ulic: Nadwodnej i Przechodniej, oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków miasta Garwolin jako działka nr 325 o pow. 0,1708 ha, dla której Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr KW SI1G/00003061/5.

 

2. Opis nieruchomości:

Na nieruchomości znajduje się murowany budynek o pow. zabudowy 444 m2. Jest to budynek parterowo-piętrowy częściowo podpiwniczony o rzucie w planie w kształcie litery L. Działka jest w zasięgu wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej. Dostęp od ulic: Nadwodnej i Przechodniej, o nawierzchniach asfaltowych.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina:

- strefa mieszkaniowo – usługowa (MU-2), koncentrująca zabudowę intensywną o charakterze małomiasteczkowym o wysokości zabudowy od 2 do 4 kondygnacji, przy czym kategorią rozstrzygającą ilość kondygnacji powinno być sąsiedztwo istniejącej zabudowy. Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej.

4. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1 500 000 zł. (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

6.Wysokość postąpienia wynosi 50 000 zł. ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

7. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22 grudnia 2011r. o godz. 1200 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój nr 4 na parterze).

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 200 000 zł.(słownie: dwieście tysięcy złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 19 grudnia 2011r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

9. Warunkiem udziału w przetargu jest:

a) przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

b) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie notarialnego pełnomocnictwa,

c) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

10. Wpłacone wadium zostanie:

 - zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

 - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

11. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

12. Termin zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz innych opłat związanych ze sprzedażą obciążają w całości kupującego.

13. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

14. Informacji o przetargu udziela również Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Staszica 15, tel. (025) 68 43 261 wew. 37.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews