Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETAGU!

Drukuj
Utworzono: czwartek, 20, październik 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego położonej w Miętnem gm. Garwolin.

1.Oznaczenie nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest w Miętnem gm. Garwolin, w ewidencji gruntów i budynków oznaczona jest jako działka gruntu numer 1064/2 o pow. 0,3603 ha. Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr KW SI1G/00042047/6.

 

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość położona jest w pobliżu szklarni Zespołu Szkół Rolniczych CKP i CKU w Miętnem. Działka dłuższym bokiem przylega do drogi o nawierzchni utwardzonej. Działka położona jest o ok. 300 m od drogi krajowej Warszawa Lublin. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin oznaczona jest jako tereny rolne usług oświaty (RUO), część w terenach dróg wewnętrznych (KDW).

3. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony zorganizowany w dniu 6 września 2011r. zakończył się wynikiem negatywnym.

4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 180 000 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 33 658,54 zł. (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze).

5. Postąpienie wynosi 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 6 grudnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, (budynek A, pokój nr 4 na parterze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 2 grudnia 2011r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8 .Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

- osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, z poświadczonym notarialnie podpisem,

- w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

9. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

 - zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

 - wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

10. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

11. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

12. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews