Przejdź do treści

Zaproszenie do złożenia ofert

Drukuj

RG 272.   .2011                                                   Garwolin, dn. 24.10.2011r.

 

 

Zaproszenie do złożenia ofert

 

            Zarząd Powiatu Garwolińskiego zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie  podziału działki ewidencyjnej nr 1/59 o powierzchni 2,8359 ha z obrębu nr 78, położonej w mieście Siedlce  w pobliżu ulicy Starzyńskiego, polegającej na wydzieleniu wywłaszczonej działki nr 4/4/3 objętej decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Urzędu Spraw Wewnętrznych w Warszawie z dnia 16.12.1970r. nr SAW-V/6/60/37/70 w granicach działki nr 1/59.

Granice działek należy utrwalić w sposób trwały (dwustopniowo), a granice wydzielonej działki okazać również stronom postępowania administracyjnego nr G.7221/11/2010.

 

Oferta powinna zawierać cenę (netto i brutto) za wykonanie zamówienia.

  1. Termin realizacji zamówienia – 15 grudnia 2011r.
  2. Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2011 r. Oferty należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Garwolinie ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, pok. nr 5 tj. sekretariat, lub przesłać faksem (025) 68 43 010.
  3. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:

a) Pan Szczepan Cichecki – Dyrektor Wydziału geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami tel. (025) 68 43 010 wew. 17.

 

Dokumenty wymagane od wykonawcy:

  1. Aktualne odpisy z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
  2. Formularz ofertowy – w formularzu ofertowym proszę o podanie ceny  netto oraz  ceny brutto. 
Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews