Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: czwartek, 27, październik 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie.

 

1. Oznaczenie nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa położona jest Garwolinie, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr: 1270 o pow. 4,3766 ha, 1271/2 o pow. 0,3176 ha i 1272 o pow. 1,0380 ha. Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr KW SI1G/00029037/6.

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w zachodniej części miasta Garwolin, w odległości: ok. 4 km od centrum, ok. 200 m od obwodnicy, ok. 200 m od oczyszczalni ścieków oraz ok. 400 m od Avon Operations Polska Sp. z o.o. Od strony południowo-zachodniej nieruchomość leży przy rzece Wilga, natomiast od strony północnej przylega do drogi gruntowej śródpolnej. Dojazd do nieruchomości od strony północnej i południowej drogami śródpolnymi, nieutwardzonymi.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin: zgodnie z uchwaloną uchwałą Rady Miasta Garwolin Nr VII/35/2003 w dniu 15.04.2003r. – zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina, działki nr: 1270, 1271/2 i 1272, położone są w terenach stref ochrony ekologicznej, obejmujących tereny systemów ekologicznych ograniczających zanieczyszczenia, obowiązuje bezwzględna ochrona powierzchni lasów, w tym zakaz prowadzenia działalności produkcyjnej i lokalizacji urządzeń gospodarki komunalnej oraz lokalizacji budownictwa letniskowego – A42 EI i A57 EI.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 290 000 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Postąpienie wynosi 3 000 zł. (słownie: trzy tysiące złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 13 grudnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, (budynek A, pokój nr 4 na parterze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 30 000 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 9 grudnia 2011r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

- osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, z poświadczonym notarialnie podpisem,

- w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

9. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

10. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

11. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

12. Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

13. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews