Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH!

Drukuj
Utworzono: poniedziałek, 31, październik 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa:

 Lp.

 Położenie

nierucho-mości

Nr ewiden-cyjny   działki

Pow. działki

Nr KW

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m. Garwolin

Cena  wywoławcza nieruchomości brutto

Wadium

Postąpienie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

 

Garwolin ul. Andersa

 5844/12

 0,1085 ha

 

 SI1G/

00064469/

0

 

Niezabudowana działka gruntu, położona jest w Garwolinie przy ul. Andersa, stanowiącej odcinek drogi powiatowej Garwolin -   Miastków - Żelechów - Trojanów.

Strefa

mieszkaniowo-usługowa (MU-4).

 75 000 zł.(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 14 024,39 zł

Wniesione w   pieniądzu  w kwocie 

8 000 zł.

1 000 zł. lub wielok-rotność tej kwoty

2.

Garwolin ul. Andersa

 5844/13

 0,1085 ha

 

SI1G/

00064469/

0

 

 Niezabudowana działka gruntu, położona jest w   Garwolinie przy ul. Andersa, stanowiącej odcinek drogi powiatowej Garwolin- Miastków - Żelechów -Trojanów.

Strefa mieszkaniowo–usługowa (MU-4).

 75 000 zł.(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 14 024,39 zł

Wniesione w   pieniądzu  w kwocie  8 000 zł.

1 000 zł. lub wielok-rotność tej kwoty

1. Przetargi odbędą się w dniu 15 grudnia 2011r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze:

a) dla działki nr 5844/12 o godz. 1000,

b) dla działki nr 5844/13 o godz. 1200.

2. Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr: 5844/12 i 5844/13 zorganizowane w dniu 13 września 2011r. zakończyły się wynikiem negatywnym.

3. Nieruchomości gruntowe nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie są przedmiotem zobowiązań.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce, na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230 w PKO BP S.A. I Oddział Garwolin w terminie do dnia 9 grudnia 2011r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie). Przy wpłacie wadium należy określić, której działki dotyczy.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

- osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, z poświadczonym notarialnie podpisem,

- w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

6.W płacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

7. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

8. a) Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

b) Osoba, która wygra przetarg, a posiada uprawnienia do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązana do wniesienia w gotówce kwoty należnego podatku VAT.

9. Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

10. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 w. 37.

11. Informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie www.garwolin-starostwo.pl.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews