Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: wtorek, 15, listopad 2011 Opublikowano

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego położonej w Miętnem gm. Garwolin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1060 o pow. 0,0066 ha.

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki przetargu:

1. Opis nieruchomości: niezabudowana nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1060 o pow. 0,0066 ha, położona jest w miejscowości Miętne gm. Garwolin. Działka położona jest w pobliżu szklarni Zespołu Szkół Rolniczych CKP i CKU w Miętnem. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Jej mała powierzchnia i brak dostępu do drogi skutkuje tym, że nie może ona funkcjonować samodzielnie, dlatego przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego w celu poprawy funkcjonalności działek sąsiednich, tj. działki nr 823 i 1062/16.

2. Przetarg odbędzie się dnia 29 grudnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie, przy ul. Staszica 15, budynek A, w pokoju nr 4 na parterze. Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą KW Nr SI1G/00049114/6.

W przetargu mogą wziąć udział właściciele działek nr 823 i nr 1062/16, położonych w Miętnem.

3. Cena wywoławcza brutto wynosi 4 000 zł. (słownie: cztery tysiące złotych), w tym 23% podatku VAT.

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Garwolin: tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej (MU).

5. Nieruchomość gruntowa nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie 500 zł. (słownie: pięćset złotych) na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 23 grudnia 2011r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

7. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

- osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z poświadczonym notarialnie podpisem,

- w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

8. Postąpienie wynosi 100 zł. (słownie: sto złotych).

9. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

10. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do: wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

11. Zarząd Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

12. Szczegółowych informacji udziela: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

13. Informacje o przetargu znajdują się również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Garwolinie www.garwolin-starostwo.pl.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews