Przejdź do treści

Wyniki konsultacji projektu

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza

 Wyniki konsultacji projektu

„Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”.

Na podstawie  uchwały Nr IV/22/2011 Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu Garwolińskiego Wyniki konsultacji projektu
„Programu współpracy Powiatu Garwolińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012”

Konsultacje dla organizacji trwały od 10 listopada do 18 listopada  2011 roku.
 W ramach przeprowadzonych konsultacji wpłynął jeden wniosek pocztą elektroniczną
w dniu 16 listopada 2011 roku Komendy Hufca „Orłów” w Garwolinie  dotyczące
Rozdziału V. Priorytetowe zadania publiczne.

Komenda Hufca zwraca uwagę na drastyczne ograniczenie ilości zadań i  zbyt małą kwotę  przeznaczoną na realizację Programu Współpracy.
Zarządu  Powiatu  po  szczegółowym  przeanalizowaniu  wniesionych  propozycji  przez Komendę Hufca „Orłów” w Garwolinie oraz opinii Komisji Budżetowo-Finansowej Rady Powiatu Garwolińskiego postanowił wniosek w całości odrzucić.  Zadania zawarte w projekcie Programu przyjąć do realizacji.
Zarząd Powiatu poza środkami w drodze konkursu wspiera przedsięwzięcia na wniosek organizacji pozarządowych, współfinansuje imprezy i uroczystości oraz funduje puchary
i nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów, turniejów, festiwali, przeglądów,  mityngów lekkoatletycznych i ekologicznych.
Zarząd Powiatu co roku opracowuje kalendarz imprez, uroczystości i spotkań w zakresie kultury  i dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz osób niepełnosprawnych i realizuje we współpracy  z organizacjami pozarządowymi.  
Starosta Powiatu obejmuje patronatem honorowym imprezy, uroczystości, turnieje i konkursy o zasięgu powiatowym.

 

                                                                     Marek Chciałowski
                                                         Starosta Powiatu Garwolińskiego

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews