INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: piątek, 23, grudzień 2011 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Stefan Gora – Wicestarosta – przewodniczący komisji,

2) Marek Wójcicki – członek komisji,

   3) Zenon Gałązka – członek komisji,

   4) Paweł Mitek – członek komisji,

powołana zarządzeniem Nr 29/2011 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeprowadziła w dniu 15 grudnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Garwolinie przy ulicy Andersa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5844/12 o pow. 0,1085 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00064469/0.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0.

Cena wywoławcza brutto nieruchomości opisanej wyżej wynosiła 75 000 zł. (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),w tym 23% podatku VAT w kwocie 14 024,39 zł.

Najwyższa cena brutto osiągnięta w przetargu wyniosła 78 000 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 14 585,37 zł.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: Jarosław Przybysz.