Przejdź do treści

OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: wtorek, 14, luty 2012 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie:

1. Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 885/4 o pow. 0,1403 ha, położona jest Garwolinie. Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr KW SI1G/00037090/4.

2. Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w odległości ok. 2 km od centrum miasta. W sąsiedztwie znajduje się spółka „Amis 2”. Kształt nieruchomości regularny, zbliżony do prostokąta. Działka dłuższym bokiem przylega do drogi asfaltowej bez nazwy. Teren, na którym znajduje się opisywana działka w większości powierzchni jest równy. Na działce znajdują się stare fundamenty do wyburzenia. W odległości ok. 400 m od działki znajdują się: Sąd Rejonowy oraz Szkoła Podstawowa i Gimnazjum.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin.

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina, uchwaloną Uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie Nr XII/61/2003w dniu 30.08.2003r. - działka nr 885/4 położona jest w terenie o funkcji przemysłowo-składowej (C34 P-S). Dla terenów oznaczonych symbolem C34 P-S warunki zabudowy i zagospodarowania przestrzennego obszaru należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 123 000 zł. (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 23 000 zł.

5. Postąpienie wynosi 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29 marca 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój nr 4 na parterze).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 23 marca 2012r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

8. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

- osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, z poświadczonym notarialnie podpisem,

- w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

9. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

10. a) Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy,

b) Osoba, która wygra przetarg, a posiada uprawnienia do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązana do wniesienia w gotówce kwoty należnego podatku VAT.

11. Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

12. Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

13. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews