OGŁOSZENIE O PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: czwartek, 29, marzec 2012 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie.

 

 

1.Oznaczenie nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa, oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1426/2 o pow. 0,0266 ha, położona jest Garwolinie. Dla tej nieruchomości Sąd Rejonowy w Garwolinie prowadzi księgę wieczystą Nr KW SI1G/00058164/7.

 

2.Opis nieruchomości:

Niezabudowana nieruchomość gruntowa, położona jest w pobliżu:

1) ulicy Stachowskiego,

2) ulicy Stacyjnej, stanowiącej odcinek drogi krajowej Wilga – Garwolin - Stoczek Łukowski – Łuków,

3) cmentarza.

Kształt nieruchomości w formie prostokąta. Przedmiotowa działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi jak również nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Garwolin:

Zgodnie z uchwaloną Uchwałą Rady Miejskiej w Garwolinie Nr XXXV/243/2001 w dniu 9.11.2001r. zmianą miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Garwolina, część działki nr 1426/2 (na głębokości ok. 2,5 m od granicy z działką nr 1426/1), znajduje się w podstawowym układzie drogowo-ulicznym. Pozostała część działki położona jest w terenie strefy ochrony ekologicznej z dopuszczeniem zabudowy nieuciążliwej ekstensywnej – EM, obejmującej obszary na których dopuszcza się ekstensywne formy zabudowy o wysokości do 2 kondygnacji na działkach o powierzchni min. 1000 m2, przy czym powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 20% powierzchni działki. Obowiązek kształtowania zabudowy w sposób umożliwiający spływ mas chłodnego powietrza w dolinę rzeki.

 

4. Cena wywoławcza nieruchomości brutto wynosi 20 000 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT.

 

5. Postąpienie wynosi 500 zł. (słownie: pięćset złotych) lub wielokrotność tej kwoty.

 

6. Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 22 maja 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15 (budynek A, pokój nr 4 na parterze).

 

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w gotówce w wysokości 2 000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), na konto Starostwa Powiatowego w Garwolinie Nr 47 1020 4476 0000 8402 0022 3230, w terminie do dnia 18 maja 2012r. (w tym dniu kwota wadium winna znajdować się na koncie Starostwa Powiatowego w Garwolinie).

 

8. Warunkiem udziału w przetargu jest:

- przedłożenie komisji przetargowej dowodu wpłacenia wadium,

- osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa, z poświadczonym notarialnie podpisem,

- w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

9. Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- wadium ulegnie przepadkowi, w razie uchylenie się osoby, która wygrała przetarg od zawarcia umowy notarialnej.

 

10. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939r., zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

 

11.Osoba, która wygra przetarg, a posiada uprawnienia do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest zobowiązana do wniesienia w gotówce kwoty należnego podatku VAT.

 

12.Oferent, który przetarg wygra jest zobowiązany do wpłaty ceny nabycia ustalonej w przetargu do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność (przed podpisaniem umowy). Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz opłat sądowych ponosi nabywca.

 

13. Starosta Powiatu Garwolińskiego zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnej przyczyny.

 

14. Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Garwolinie tel. (025) 68-43-261 wew. 37.