INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU!

Drukuj
Utworzono: piątek, 06, kwiecień 2012 Opublikowano

Starosta Powiatu Garwolińskiego informuje:

Komisja Przetargowa w składzie:

1) Szczepan Cichecki – przewodniczący komisji,

2) Zenon Gałązka – członek komisji,

   3) Urszula Kiliszek – członek komisji,

   4) Paweł Mitek – członek komisji,

powołana zarządzeniem Nr 6/2012 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeprowadziła w dniu 29 marca 2012r. o godz. 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Garwolinie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 885/4 o pow. 0,1403 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Garwolinie prowadzona jest księga wieczysta KW Nr SI1G/00037090/4.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu: 2.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu: 0

Cena wywoławcza brutto nieruchomości opisanej wyżej wynosiła 123 000 zł. (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 23 000 zł.

Najwyższa cena brutto osiągnięta w przetargu wyniosła 125 000 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), w tym 23% podatku VAT w kwocie 23 373,98 zł.

Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości: CZAN Sp. z o.o.