Przejdź do treści
Brak grafik

Uwaga ! Konkurs !

Utworzono: wtorek, 29, maj 2012

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Zarząd Oddziału Powiatowego w Garwolinie

ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIKA WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ w MIĘTNEM

 

I .   Do konkursu na stanowisko kierownika może przystąpić osoba, która spełnia następujące warunki:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Ukończone studia wyższe magisterskie z zakresu pedagogiki, psychologii lub pokrewnych nauk społecznych bądź inne uzupełnione studiami podyplomowymi z w/w zakresu, kurs oligofrenopedagogiki.
 3. Co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwu letni staż pracy w pomocy społecznej lub na stanowisku kierowniczym. Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 5. Znajomość przepisów prawnych z zakresu prawa pracy, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 6. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. Inne kwalifikacje zawodowe zwiększające predyspozycje do zarządzania, organizowania działalności opiekuńczo-wychowawczej.
 2. Zdolności organizacyjne i umiejętności kierowania zespołem ludzkim.
 3. Wiedza i doświadczenie z zakresu pozyskiwania środków pozabudżetowych.

 

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej:

 1. Kierowanie, nadzór i odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie Warsztatu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U z 1997r. Nr 123 poz. 776 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej ( Dz.U. Nr 63, poz.587),
 2. Nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie zadań przez podległych pracowników,
 3. Koordynowanie i formułowanie programów rehabilitacyjnych oraz okresowa ocena efektów rehabilitacyjnych w odniesieniu do poszczególnych uczestników,
 4. Współpraca z placówkami służby zdrowia, oświaty, pomocy społecznej oraz z odpowiednimi władzami i instytucjami w zakresie doskonalenia i poszerzania działań warsztatu.
 5. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej.
 2. CV ze zdjęciem, zawierające klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz 883.
 3. List motywacyjny.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje,
 5. akt mianowania, dyplomy, świadectwa, certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych
 6. kursach itp.
 7. Kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy lub zaświadczenie aktualnego pracodawcy potwierdzające wymagany staż pracy.
 8. Pisemne opracowanie koncepcji funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej.
 9. Oświadczenie, że kandydat nie był karany i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.
 10. Pisemne oświadczenie o dobrym stanie zdrowia, pozwalającym na pełnienie funkcji kierownika.
 11. Pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczej związanej z dysponowaniem środkami publicznymi – w związku z art.32 ustawy z dnia 17.12.2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( tj. Dz.U. z 2005r. Nr 14 poz.114),

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ”Konkurs na stanowisko Kierownika WTZ w Miętnem”, w terminie do dnia 09 czerwca, w godzinach 8.00 -15.00 lub przesłać listem poleconym ( liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warsztaty Terapii Zajęciowej, Miętne ul. Główna 49; 08-400 Garwolin                                                              

 

Aplikacje dostarczone po upływie podanego terminu, nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o sposobie prowadzenia naboru:

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap- sprawdzenie ofert pod względem formalnym tj. pod kątem ich zgodności z ogłoszeniem o naborze, bez udziału kandydatów.

II etap - rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymagania formalne. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (25) 682 49 37 Józefa Jarzyna

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews