Przejdź do treści
Brak grafik

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Utworzono: piątek, 08, czerwiec 2012

Garwolin, dnia 06.06.2012 r.

STAROSTA POWIATU

GARWOLIŃSKIEGO

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Powiatu Garwolińskiego

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy kierownika samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem

 

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

  1. 1)jest obywatelem polskim,
  2. 2)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
    1. 3)posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
    2. 4)nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)  posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywała przez co najmniej 5 lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

6) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

2.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) doświadczenie w kierowaniu podobną placówką.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

 

Kierowanie samorządowym zakładem budżetowym pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem.

 

4.Wymagane dokumenty:

1) życiorys – curriculum vitae (c.v.),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, 

5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

7) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
i umiejętności (świadectwa pracy, kursy, szkolenia, itp.),

8) koncepcja funkcjonowania placówki.

 

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 18 czerwca 2012 r.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Garwolinie przy ul. Staszica 15 lub przesłane pocztą na w/w adres, w terminie określonym w ogłoszeniu w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Dotyczy naboru na stanowisko kierownika samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Powiatowy Ośrodek Sportu i Zarządzania Lokalami w Miętnem w terminie do dnia 18 czerwca 2012 r.” .

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.e-bip.pl) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy ul. Staszica 15.

           

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (c. v.) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r.Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).”

* Kwestionariusz osobowy można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 – 1600 w Wydziale
Organizacyjno –Administracyjnym przy ul. Staszica 15, parter, pokój nr 12.

 

STAROSTA

 

(- ) Marek Chciałowski

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews