Przejdź do treści
Brak grafik

Ogłoszenie

Utworzono: czwartek, 12, lipiec 2012

   Garwolin, dnia 06.07.2012 r.

OA. 2110.1 .2012 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Garwolinie,

ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, (025) 68 43 010

 

1.Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:

1) jest obywatelem polskim,

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) posiada ukończone studia wyższe na kierunku budownictwo lub gospodarka przestrzenna,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,

6) znajomość przepisów prawa z zakresu ustawy – Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Kodeksu postępowania

 

2.Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1) doświadczenie zawodowe minimum rok pracy w urzędach administracji państwowej lub samorządowej,

2) umiejętność obsługi komputera, kserokopiarki, faxu oraz korzystania z sieci Internet i obsługi poczty elektronicznej,

3) kultura osobista,

4) pracowitość, sumienność,

5) komunikatywność,

6) zdyscyplinowanie, lojalność,

7) samodzielność i kreatywność w rozwiązywaniu problemów,

8) otwartość na wiedzę i chęć do jej pogłębiania

9) odporność na stres.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:

1)  Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów Prawa budowlanego w zakresie:

a)zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

b)warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

c)zgodności rozwiązań architektoniczno – budowlanych z przepisami techniczno – budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

d)właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

e)stosowania wyrobów budowlanych.

2) Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji.

3) Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

4) Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów budowlanych i wydawaniem pozwoleń na budowę.

5) Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem zgłoszeń w sprawie zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz o zmianie budowy lub wykonywania robót budowlanych nieobjętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę lub pozwolenia na rozbiórkę.

6) Prowadzenie spraw związanych z rozbiórką obiektów budowlanych.

7) Stwierdzanie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.

8) Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę.

9) Prowadzenie spraw związanych z przenoszeniem pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.

10) Prowadzenie spraw związanych z rozstrzyganiem o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomości oraz warunkach korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości.

11) Prowadzenie spraw związanych ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

12) Wydawanie dzienników budowy.

13) Prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w zakresie elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych.

14) Prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem spełnienia wymagań samodzielnego lokalu mieszkalnego dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.

15) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń na użytkowanie dróg powiatowych i gminnych.

16) Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg powiatowych i gminnych.

17) Przekazywanie kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z dokumentacją Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

18) Sporządzanie sprawozdań statystycznych dla potrzeb Urzędu Statystycznego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub okresowej analizy działalności wydziału.

19) Archiwizacja dokumentacji budowlanej.

20) Udostępnianie informacji publicznej oraz przekazywanie Wydziałowi Rolnictwa i Ochrony Środowiska danych do prowadzonego publicznie dostępnego wykazu danych o wydanych decyzjach o pozwoleniu na budowę dotyczących inwestycji mogących wpływać lub wpływających na środowisko.

21) Poradnictwo i pomoc inwestorom w sprawach doboru projektów architektoniczno-budowlanych i sprawnego zgromadzenia potrzebnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na budowę. 

4.Informacja o warunkach pracy:

Z osobą wyłonioną w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony w pełnym wymiarze czasu pracy. Później istnieje możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony bądź nieokreślony.  

5.Wymagane dokumenty:

1) życiorys – curriculum vitae (c.v.),

2) list motywacyjny,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie*,

4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),

6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia itp.),

7) kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy i doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy).

Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 13 lipca 2012 r. do dnia 23 lipca 2012 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin lub przesłać pocztą na w/w adres, w terminie określonym w ogłoszeniu w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Garwolinie w terminie do dnia 23 lipca 2012 r. ” .

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był prowadzony nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (c. v.) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest niższy niż 6%. 

* Kwestionariusz osobowy można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 – 16 00 w Wydziale Organizacyjno –Administracyjnym przy ul. Staszica 15, parter, pokój nr 12,14 lub pobrać ze strony internetowej www.garwolin-starostwo.pl . 

STAROSTA

( - ) Marek Chciałowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews