Przejdź do treści

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły

Drukuj

                                            Uchwała Nr 380 /153/2012

Zarządu Powiatu Garwolińskiego

z dnia 17 lipca 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem.

 

 

            Na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 1, § 2 ust. 2, § 3, § 5 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Garwolińskiego postanawia, co następuje:

    § 1.

Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

 § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Garwolińskiego.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

  1. Marek Chciałowski
  2. Stefan Gora
  3. Marian Korycki
  4. Mirosław Pyra
  5. Józef Toma

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr 380/153/2012 Zarządu Powiatu Garwolińskiego
z dnia 17 lipca 2012 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Zarząd Powiatu Garwolińskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego
i Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Miętnem,
Miętne, ul. Główna 49, 08- 400 Garwolin

 

Do konkursu na stanowisko dyrektora może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z § 1, § 2 ust. 2, § 3, § 5 ust. 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn.).

 Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty:

1) podpisane przez kandydata uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) podpisany przez kandydata życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający
w szczególności informację o:

ˉ stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

ˉ stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego albo

ˉ stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3 ogłoszenia,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne

8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),

 10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.),

11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (wskazane jest podanie numeru telefonu kontaktowego) oraz dopiskiem:

"KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO IM. STANISŁAWA STASZICA W MIĘTNEM "

w terminie do 14 sierpnia 2012 roku do godz. 16.00 na adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin. O terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

 

                                            Starosta Powiatu Garwolińskiego

                                              Marek Chciałowski

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews