Przejdź do treści

Remont kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie..

Drukuj

Garwolin: Remont kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie.
Numer ogłoszenia: 347854 - 2011; data zamieszczenia: 24.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Garwolińskiego , ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, woj. mazowieckie, tel. 025 6824327, faks 025 682 30 10.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie..

Czytaj więcej: Remont kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w Pogotowiu Opiekuńczym w Izdebnie..

Udzielenie kredytu długoterminowego w 2011 roku na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów.

Drukuj

21/10/2011    S203    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Garwolin: Usługi finansowe i ubezpieczeniowe

2011/S 203-330438

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Powiat Garwoliński
ul. Staszica 15
Punkt kontaktowy: Starostwo Powiatowew Garwolinie, ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin
Osoba do kontaktów: Józef Zając - Skarbnik Powiatu, Monika Makarewicz - Insp. Wdz.RG
08-400 Garwolin
POLSKA
Tel.: +48 256843010
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
?subject=TED">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Faks: +48 256843010

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.garwolin-starostwo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Ogólne usługi publiczne

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Udzielenie kredytu długoterminowego w 2011 roku na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów.

Czytaj więcej: Udzielenie kredytu długoterminowego w 2011 roku na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych...

Ogłoszenie o zamówieniu ne Udzielenie kredytu długoterminowego w 2011 roku na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu ne Udzielenie kredytu długoterminowego  w 2011 roku na pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o zamówieniu ne Udzielenie kredytu długoterminowego w 2011 roku na pokrycie spłaty...

Utwardzenie placu i wykonanie warstwy asfaltu na drodze dojazdowej w ZS nr 1 w Żelechowie

Drukuj

Garwolin: Utwardzenie placu i wykonanie warstwy asfaltu na drodze dojazdowej w ZS nr 1 w Żelechowie
Numer ogłoszenia: 291812 - 2011; data zamieszczenia: 16.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czytaj więcej: Utwardzenie placu i wykonanie warstwy asfaltu na drodze dojazdowej w ZS nr 1 w Żelechowie

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - I etap

Drukuj

Garwolin: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - I etap realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Numer ogłoszenia: 192711 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Czytaj więcej: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Garwolińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej - I etap

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews