Przejdź do treści

Ogłoszenie o przetargu

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego działki numer 1062/19 położonej w Miętnem gm. Garwolin.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Drukuj

Zarząd Powiatu Garwolińskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Powiatu Garwolińskiego działki numer 1064/2 położonej w Miętnem, gm. Garwolin.

Czytaj więcej: Ogłoszenie o przetargu

Informacja

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 20 czerwca 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Przedmiotem zbycia jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Nr 50 o pow. użytkowej 26,m2, położonego w budynku w Garwolinie przy ul. Stacyjnej 53.

Czytaj więcej: Informacja

Informacja

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 20 czerwca 2011r., wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Filipówce gm. Borowie, oznaczonej jako działki gruntu nr: 237/1 o pow. 0,38 ha i 288 o pow. 0,35 ha, która przeznaczona została do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej: Informacja

Informacja o wywieszeniu wykazu!

Drukuj

Starosta Powiatu Garwolińskiego stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Garwolinie  został wywieszony na okres 21 dni, licząc od dnia 16 maja 2011r. wykaz nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w Garwolinie pow. garwoliński, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr: 5844/12, 5844/13, 5844/16, 5844/17, które przeznaczone zostały do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Czytaj więcej: Informacja o wywieszeniu wykazu!

Informacje podstawowe

Drukuj

 

Dyrektor - Małgorzata Serzysko 
Starostwo Powiatowe w Garwolinie 
ul. Mazowiecka 26 (II piętro) 
08-400 GARWOLIN 
tel:  0 25 684 30 10 wew. 951 

 

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania w zakresie:

 

1. Ewidencja gruntów i budynków oraz gleboznawcza klasyfikacja gruntów 

 


1.1.Ewidencja gruntów i budynków.

Ewidencja gruntów i budynków jest rejestrem urzędowym, w którym gromadzone są określone prawem informacje o gruntach, budynkach i lokalach, a także właścicielach i ich siedzibach. 
Dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, stanowią podstawę planowania gospodarczego, planowania przestrzennego, wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej i gospodarki nieruchomościami. 
Informacje o gruntach , budynkach i lokalach zawarte w operacie ewidencyjnym są jawne i powszechnie dostępne. 

 

Część opisowa ewidencji gruntów i budynków prowadzona jest w systemie informatycznym, jednolicie dla całego powiatu w programie EGB V Win. Zmiany do ewidencji gruntów i budynków wprowadzane są z urzędu na podstawie:

 

 1. aktów notarialnych,
 2. prawomocnych orzeczeń sądowych,
 3. ostatecznych decyzji administracyjnych,
 4. innych aktów normatywnych. 

 

Pełna informacja z rejestru ewidencji gruntów i budynków, dotycząca zarówno właściciela jak i przedmiotu jego własności udzielana jest w formie "wyrysów i wypisów" lub "wypisów".

 

Wyrysy i wypisy lub wypisy są dokumentami upoważniającymi do dokonania wpisu w księdze wieczystej, postępowaniu sądowym a także w innych działaniach prawnych.

 

Osobami uprawnionymi do uzyskania wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów są właściciele, lub osoby fizyczne i prawne, w których władaniu znajduje się grunt, budynek lub lokal, osoby fizyczne i prawne, które mają interes prawny a także organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Udzielanie zainteresowanym informacji o gruntach oraz wykonywanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów na wniosek stron zainteresowanych jest odpłatne.

 

Wysokość opłat za wydane dokumenty z operatu ewidencji gruntów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r., w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielenie informacji, a także za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów ( Dz. U. Nr 37, poz. 333 ).

 

 

 

1.2. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

 

Wydział geodezji prowadzi postępowanie formalno-prawne dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 

Klasyfikację gruntów oraz zmiany użytkowania przeprowadzają upoważnione przez Wojewodę podmioty posiadające uprawnienia w tym zakresie.

 

Operat wraz z mapą klasyfikacji gruntów wykonawca-klasyfikator przedkłada do Wydziału w celu wyłożenia do wglądu zainteresowanym.

 

Zainteresowane strony mają prawo składać skargi i zażalenia dotyczące przeprowadzonej klasyfikacji.

 

Skargi rozpatruje komisja złożona z wykonawcy klasyfikatora, pracowników wydziału oraz jednostek samorządu wiejskiego.

 

 Decyzja zatwierdzająca klasyfikację gruntów wydawana jest przez Starostę.

 

 

 

2. Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

 

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Garwolinie działa w strukturze organizacyjnej Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego. 
Siedziba znajduje się w Garwolinie przy ul. Staszica 15 ( wejście od podwórza ), tel. 025 684-30-10, wew. 46 i 48. 
Ośrodek czynny jest codziennie od godziny 8°°, w poniedziałki do godziny 17°°, od wtorku do piątku do godziny 16°°. 
Obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego odbywa się w poniedziałki od godz. 8°° do godz. 16°°, wtorki, środy i piątki w godzinach od 8°° do 12°°, aktualizacja map zasadniczych w tych dniach do godziny 14°°. 
Czwartek jest dniem wewnętrznym. W PODGiK w Garwolinie zatrudnionych jest 6 osób. 

 

Zadaniem Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej jest gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu. 
Zgodnie z terminologią zawartą w ustawie z dnia 17.05.1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 100, poz. 1287 ze zm.) przez państwowy zasób geodezyjno - kartograficzny rozumie się zbiór map oraz materiałów fotogrametrycznych, teledetekcyjnych, rejestrów, wykazów, informatycznych opracowań powstałych w wyniku wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych. 

 

Udostępnianie dokumentów z zasobu polega na umożliwieniu wglądu do oryginałów materiałów lub sprzedaży ich kopii na podstawie zgłoszenia prac geodezyjnych i kartograficznych niepodlegających zgłoszeniu lub zamówień na materiały do wykonania operatów szacunkowych nieruchomości oraz zamówień na mapy i informacje. 

 

Do powszechnego wglądu i użytku udostępnia się produkt finalny opracowań geodezyjnych i kartograficznych tj. mapy, wykazy współrzędnych i inne dokumenty o wartości użytkowej. Udostępnianie dokumentów z zasobu jest odpłatne. 
Opłaty naliczane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

 

Dodatkowo nalicza się ceny umowne za wykonanie reprodukcji dokumentów zgodnie z zarządzeniem Starosty Powiatu Garwolińskiego nr 2/2001 z dnia 16.02.2001r. 
Zamówienia na mapy i inne dokumenty należy składać na druku, który otrzymuje się w siedzibie PODGiK, lub w innej formie pisemnej - osobiście, faxem lub pocztą elektroniczną.

 

We wniosku należy podać nazwisko i imię, adres, NIP zamawiającego, sprecyzować zakres zamówienia oraz cel nabycia dokumentów.

 


fax. 0 prefix 25 684-30-10 

 

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Wszystkie kopie dokumentów nabywane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej opatrywane są właściwymi klauzulami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17.05.1999 roku w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu ( Dz. U. Nr 49, poz. 493 ). 

 

Reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania materiałów z zasobu powiatowego wymaga wydania zezwolenia starosty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego     i Budownictwa z dnia 15.05.2001 roku w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych stanowiących p z g i k , których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukcja w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia oraz trybu udzielania tych zezwoleń ( Dz.U.Nr 56, poz.588). 
 

 

3. Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

 

NAZWA SPRAWY

 

Koordynacja Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 17 ( parter )

 

tel. ( 025 ) 684 30 10 wewn. 49

 

czas pracy: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00.

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 7d pkt 2 i art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" ( Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),

 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455),

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. z 2004 roku Nr 37, poz. 333 ).

 

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela , ( upoważnienie w formie pisemnej należy dołączyć do wniosku ).

 

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

 

 1. 3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu, opracowane na mapie do celów projektowych,
 2. Decyzję o ustaleniu inwestycji celu publicznego, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 3. Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci uzbrojenia terenu uzyskane od jednostek zarządzających tymi sieciami,
 4. Orientację położenia projektowanych sieci uzbrojenia terenu w stosunku do sąsiednich terenów i stron świata.

 

Wniosek może być sporządzony samodzielnie , lub przy wykorzystaniu formularza.

 

 

 

OPŁATA

 

Opłata za czynności związane z uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, uiszczona w kasie Starostwa albo poprzez bezpośrednią zapłatę na konto PKO BP Oddział w Garwolinie

 

 

 

68 1020 4476 0000 8802 0022 4790

 

Przy odbiorze opinii należy okazać dowód wpłaty lub kopię przelewu.

 

Opłata skarbowa - zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 roku ( Dz. U. Nr 225 z 2006 r., poz. 1635 z późn. zm. ).

 

Opłatę skarbową można wnieść:

 

gotówką - w kasie Urzędu Miasta Garwolin ( budynek główny, piętro, pokój nr 41) lub w punkcie kasowym przy Urzędzie Stanu Cywilnego ( budynek B, pokój 4 ),

 

w formie bezgotówkowej - na niżej podane konto Urzędu Miasta Bank Spółdzielczy Oddział Garwolin

 

79 9210 0008 0013 8455 2000 0010

 

 

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Pokój nr 17 ( parter )

 

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA

 

W terminie 14 dni od posiedzenia zespołu, w przypadku uzasadnionej zwłoki w terminie jednego miesiąca.

 

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

Treść uzgodnienia wyrażona w formie opinii.

 

 

 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Nie przysługuje.

 

4. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego 

Z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.): 

 

4.1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

 

 1. Z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako majątek tworzonych fundacji.

 

 

 

 

 

4.2. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste.

 

 

 

 1. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste gruntów stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego lub własność Skarbu Państwa następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, stosownie do przepisów ustawy.
 2. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym lub prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu przysługuje osobie , która spełnia warunki określone w przepisie art.34 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 3. W przypadku zbywania nieruchomości w drodze przetargu - przetarg przeprowadza się w formie:
  1. przetargu ustnego nieograniczonego,
  2. przetargu ustnego ograniczonego,
  3. przetargu pisemnego nieograniczonego,
  4. przetargu pisemnego ograniczonego.

 

O zastosowanej formie decyduje organizator.

 

 

 

4.3. Oddawanie w trwały zarząd.

 

Nieruchomości mogą być oddawane w drodze decyzji w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym - odpowiednio:

 

 1. nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa - państwowym jednostkom organizacyjnym,
 2. nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego - samorządowym jednostkom organizacyjnym.

 

Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu winna wystąpić jednostka organizacyjna.

 

 

 

4.4. Ceny nieruchomości.

 

 1. Cenę nieruchomości ustala się na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
 2. Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość.
 3. Właściwy organ może udzielić za zgodą odpowiednio Wojewody lub Rady bonifikaty od ustalonej ceny.
 4. Zarząd Powiatu udziela bonifikaty w przypadku przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości zbywanej jako lokal mieszkalny:
  1. na raty 40 % wartości rynkowej lokalu,
  2. za gotówkę 60 % wartości rynkowej lokalu, bonifikata ta obejmuje również zbycie lokalu w budynku jednorodzinnym lub bliźniaczym,
  3. za gotówkę przy jednoczesnej sprzedaży wszystkich lokali w budynku 75 % wartości rynkowej lokalu.
 5.  Jeżeli nabywca nieruchomości zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż cele  uzasadniające udzielenie bonifikaty, przed upływem 10 lat, a w przypadku nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny przed upływem 5 lat, licząc od dnia nabycia, jest zobowiązany do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot następuje na żądanie właściwego organu.

 


Przepisu powyższego nie stosuje się w przypadku:

 

 1.  zbycia na rzecz osoby bliskiej,
 2. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
 3. zbycia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa,
 4. zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny albo nieruchomość przeznaczoną lub wykorzystywaną na cele mieszkaniowe,
 5. sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzyskane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w ciągu 12 miesięcy na nabycie innego lokalu mieszkalnego albo nieruchomości przeznaczonej lub wykorzystanej na cele mieszkaniowe.

 

 

 

4.5. Zwroty nieruchomości.

 

 1. Nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji o 
  wywłaszczeniu, chyba, że poprzedni właściciel lub jego spadkobierca nie złożą wniosku o zwrot tej nieruchomości. 
 2. 2.Poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli:
  1. pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo
  2. pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany.
 3. W razie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, poprzedni właściciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Państwa lub właściwej jednostce samorządu terytorialnego, w zależności od tego kto jest właścicielem nieruchomości w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a także nieruchomość zamienną jeżeli była przyznana w ramach odszkodowaniach.

 

Z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. Nr 175, poz. 1459, ze zm. ) osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych albo przeznaczonych na cele mieszkaniowe, lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

 

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi nieruchomości, niezależnie od jej przeznaczenia, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:

 

 1. w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.,
 2. na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy ( Dz. U. Nr 50, poz. 279 ).

 

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa wyżej, w prawo własności nieruchomości, mogą wystąpić również:

 

 1. osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego,
 2. spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych i garaży.

 

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób, o których mowa wyżej.

 

Osoby, o których mowa wyżej, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2012 roku.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews