Przejdź do treści

Pozew sądowy

Drukuj

Występując na drogę postępowania sądowego należy sporządzić szczególnego rodzaju pismo procesowe jakim jest pozew.

Pozew powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 126 § 1 kpc, który przewiduje, że   każde pismo procesowe powinno zawierać:

Czytaj więcej: Pozew sądowy

Właściwość sądowa

Drukuj

Pozew musi być skierowany do sądu właściwego w sprawie.
Określając właściwość miejscową sądu kierujemy się regułami określonymi w kodeksie postępowania cywilnego. Art 27. § 1 kpc stanowi zasadę, że powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania.

Czytaj więcej: Właściwość sądowa

Ważne porady praktyczne

Drukuj

W trakcie postępowania sądowego pamiętać należy o kilku kwestiach:

Czytaj więcej: Ważne porady praktyczne

Postępowanie sądowe

Drukuj

Polubowne - bez udziału sądu - zakończenie sporu jest najbardziej komfortowym i najtańszym sposobem zakończenia sprawy. 
Działania rzecznika konsumentów są przede wszystkim nakierowane na tego rodzaju zakończenie sporu.

Jeżeli jednak strony sporu (albo jedna z nich) kategorycznie odrzucają możliwość ugodowego rozwiązania problemu, władnym rozstrzygnąć jest tylko sąd.

Czytaj więcej: Postępowanie sądowe

Koszty sądowe

Drukuj

Decydując się na drogę sądową należy rozważyć ryzyko przegrania sprawy w kontekście ewentualnych kosztów postępowania.
Powód obowiązany jest do uiszczenia opłaty od pozwu ( w poprzednim stanie prawnym nazywaną wpisem). Wysokość opłaty  określa ustawa z dnia 28.07.2005 r. o kosztach sądowych  w sprawach cywilnych (Dz.U. 05.167.1398)
Zgodnie z art. 13 ww. ustawy zasadą jest, że opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

Czytaj więcej: Koszty sądowe

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews