Przejdź do treści

INFORMACJA O ZMIANACH W BDO

Drukuj

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, nastąpiły kolejne zmiany w BDO (bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami). Mają one znaczenie zwłaszcza dla mikroprzedsiębiorców.


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:

  • odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
  • część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
  • część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
  • odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst dostępny jest na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

Informacja o obowiązku rejestracji w BDO

Drukuj

Od 1. stycznia 2020 r. wchodzą w życie istotne zmiany w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Uruchomiony zostanie kolejny moduł Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), tj. ewidencji odpadów, realizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska. Umożliwią one kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami, a także zapewnią podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych.

Obowiązkiem rejestracji w Rejestrze-BDO objęte są podmioty, które wytwarzają odpady oraz prowadzą ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań. Podmioty, które do końca 2019 r. nie uzyskają wpisu do Rejestru-BDO mogą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności, gdyż od 1. stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji będzie się odbywać wyłącznie elektronicznie, za pomocą indywidualnego konta w Bazie BDO.

Szczegółowe informacje na temat BDO oraz film szkoleniowy z modułu ewidencji odpadów dostępne są na stronie internetowej: www.bdo.mos.gov.pl.

Filmy o tematyce ochrony przyrody

Drukuj

Na prośbę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie zamieszczamy linki do filmów zrealizowanych na zlecenie RDOŚ w Warszawie, w ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody". Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl. Autorem obu filmów jest Sławomir Wąsik.

Film "Mazowieckie rezerwaty przyrody" https://www.youtube.com/watch?v=6Ma_xbBBuKQ&t=12s loading

Ile jest rezerwatów w województwie mazowieckim? Który z nich jest najmniejszy, a który największy? Jakie zwierzęta znajdują schronienie w rezerwatach? Co każdy z nas może zrobić, aby przyczynić się do ochrony tych najcenniejszych obszarów? O tym wszystkim mowa w filmie "Mazowieckie rezerwaty przyrody".

Film "Wyspy szczęśliwe" https://www.youtube.com/watch?v=c7oJesgGmg4 loading

"Każda wyprawa jest inna, każda to inne doznania, inne przeżycia i emocje. Chcielibyśmy, żeby ta, którą teraz proponujemy, też była szczególna, na swój sposób niezwykła, jedyna. Odwiedzimy z kamerą miejsca znane, bliskie - rezerwaty przyrody znajdujące się w Warszawie i w jej najbliższym sąsiedztwie. Przeistoczymy się w tropicieli, obserwatorów i przyrodników. Miejmy świadomość, że choć patrzymy na tak wiele, to w każdej chwili dzieje się tam, w tych miejscach, po tysiąckroć więcej, piękniej, ciekawiej." - Fragment komentarza filmu "Wyspy szczęśliwe".

Obwieszczenie Starosty Garwolińskiego o planach urządzenia lasów

Drukuj

 

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu "Uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa należących do osób fizycznych ii wspólnot gruntowych położonych na terenie Gminy Maciejowice"

obwieszczenie lasy plany.doc

Informacja o przyjęciu uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Parysów i Żelechów

Drukuj

Na postawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018. poz. 2081), Starostwo Powiatowe w Garwolinie informuje o przyjęciu dokumentów:

„Uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa dla Gmin: Parysów i Żelechów’’ na okres od 01.01.2019r do 31.12.2028r.

Czytaj więcej: Informacja o przyjęciu uproszczonych planów urządzenia lasu dla Gminy Parysów i Żelechów

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Drukuj

   

czujka

28 listopada (środa) o godz. 9:00 na targowisku miejskim w Garwolinie (w pobliżu tartaku) odbędzie się spotkanie z mieszkańcami powiatu w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Czytaj więcej: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

Wydłużenie terminu składania wniosków o odszkodowanie dla rolników

Drukuj

W związku z tegorocznymi suszami lub powodziami występującymi na terenie naszego kraju, Rząd zaproponował pomoc rolnikom, których gospodarstwa wskutek nich ucierpiały. Rolnicy mieli prawo zgłosić do Urzędu Gminy wystąpienie klęski suszy do dnia 6 lipca. Gmina na tej podstawie powoływała komisję, która szacowała wielkość strat i sporządzała protokół. Następnie na tej podstawie Urząd Gminy przekazywał wnioski rolników do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Czytaj więcej: Wydłużenie terminu składania wniosków o odszkodowanie dla rolników

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews