Przejdź do treści

NOWE DRUKI WNIOSKÓW, OŚWIADCZENIA O PRAWIE I ZGŁOSZENIA

Drukuj

W Dzienniku Ustaw z dnia 12 sierpnia 2015 roku opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. poz. 1146).

 

Czytaj więcej: NOWE DRUKI WNIOSKÓW, OŚWIADCZENIA O PRAWIE I ZGŁOSZENIA

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA ZGŁOSZENIE CZY NA POZWOLENIE - porównanie

Drukuj

 

rozpoczecie3Od 28 czerwca budowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania mieści się w całości na działce na której został on zaprojektowany możliwa jest na podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Decyzja należy do inwestora. Poniżej zostały zebrane informacje porównujące te dwa tryby przewidziane Prawem budowlanym dla realizacji przedmiotowej inwestycji.

 

Czytaj więcej: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA ZGŁOSZENIE CZY NA POZWOLENIE - porównanie

INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU - nowy wymóg dla projektu budowlanego

Drukuj

Od 28 czerwca 2015r. weszła w życie zmiana Prawa budowalnego, według której między innymi wprowadzono nowe wymagania dotyczące zawartości projektu budowlanego.

W art. 34 ust. 3 dodany został pkt 5 zgodnie z którym projekt budowlany powinien zawierać informację o obszarze oddziaływania obiektu.

Czytaj więcej: INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU - nowy wymóg dla projektu budowlanego

INFORMACJA O ZGŁOSZENIU

Drukuj

Nowelizacja Prawa budowlanego, która weszła w życie w dniu 28 czerwca 2015 roku nakłada na organy administracji architektoniczno-budowlanej dodatkowe obowiązki.

Czytaj więcej: INFORMACJA O ZGŁOSZENIU

INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

Drukuj

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku poz. 1235 z późniejszymi zmianami) organ właściwy do wydania decyzji:

 

Czytaj więcej: INFORMACJA O WYDANIU DECYZJI

Stanowisko Wojewody Mazowieckiego w sprawie map do sporządzania projektu zagospodarowania działki

Drukuj

mapa do celw projektowychWojewoda Mazowiecki przekazał Starostom swoje stanowisko w sprawie map do celów projektowych, na których są opracowywane projekty zagospodarowania działki.

Stanowisko to będzie miało wpływ na ocenę wydawanych decyzji przez organu I instancji i w konsekwencji na podejmowane przez Wojewodę rozstrzygnięcia, jako organu II instancji. Pismo Wojewody Mazowieckiego w załączeniu.

W dniu 18 marca br Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie przekazał starostom pismo Wojewody i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego z nowym stanowiskiem dot. map do celów projektowych .

 

Informator dotyczący wypełnienia wniosku o pozwolenie na budowę

Drukuj

Informowaliśmy już Państwa, iż od 4 września 2013 roku obowiązują nowe wzory druków o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę.

Na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 14 listopada br. pojawił się Informator dotyczący wypełnienia wniosku o pozwolenie na budowę.

 

Czytaj więcej: Informator dotyczący wypełnienia wniosku o pozwolenie na budowę

PROJEKT BUDOWLANY - NOWE WYMAGANIA

Drukuj

W nowym rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2013 roku. poz. 762) wprowadzono nowe przepisy które obowiązują od 3 października 2013 roku

 

Czytaj więcej: PROJEKT BUDOWLANY - NOWE WYMAGANIA

WAŻNE ! Nowe wzory druków o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę

Drukuj

Od 4 września 2013 roku obowiązują nowe wzory druków o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę.
W dniu 3 września br. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 07.08.2013 roku (Dz.U. z 2013 roku, poz. 1013) zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.
Zmiana weszła w życie następnego dnia tj. 4 września br.

Czytaj więcej: WAŻNE ! Nowe wzory druków o pozwolenie na budowę i pozwolenie na rozbiórkę

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Drukuj

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 687) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 roku, poz. 267) - zawiadamia się - że na wniosek Burmistrza Miasta Garwolina zostało w dniu 19.08.2013 roku wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie w Garwolinie ul. Konarskiego – km 0+000 – 0+360,72,  ul. Kołłątaja – km 0+000 – 0+232,75, ul. Boczna – km 0+0,000 – 5,23,85 oraz łącznik – odcinek od ul. Kołłątaja do ul. Konarskiego – km 0+000 – 0,099,40 wraz z niezbędną infrastrukturą.

Czytaj więcej: OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews