Rada powiatu Starostwo Gminy Inwestycje Galeria zdjęć Turystyka
Biuletyn Informacji Publicznej
Kontakt:
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - 2007-10-17 09:04:57

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

Garwolin, dnia 17.10.2007 r
OA. 1110 –19 – 1 / 07


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Starosta Powiatu Garwolińskiego
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
podinspektora Wydziału Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Garwolinie,
ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin, (025) 68 43 010

1. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
1) posiada wykształcenie minimum średnie budowlane lub architektoniczne, lub wykształcenie wyższe budowlane, architektoniczne lub administracyjne,
2) posiada co najmniej 2 - letni staż pracy, w tym rok pracy w urzędach administracji państwowej lub samorządowej, przy czym staż pracy nie dotyczy osób z wyższym wykształceniem,
3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
5) cieszy się nieposzlakowaną opinią,
6) znajomość programów Microsoft Office,,
7) znajomość przepisów:
a) ustawy z dnia 7 lipca 194 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi,
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. .U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.),
d) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn.zm.).

2. Wymagania dodatkowe związane z zatrudnieniem na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór:
1) umiejętność stosowania przepisów prawa materialnego oraz procedur,
2) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
3) odpowiedzialność i samodzielność.

3. Zakres wykonywanych zadań na:
1. Nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego w zakresie:
a) zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,
b) warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymaniu obiektów budowlanych,
c) zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
d) właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
e) stosowania wyrobów budowlanych,
2.Kontrolowanie posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
3.Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bądź odmową zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
4. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów budowlanych i wydawaniem pozwoleń na budowę,
5.Prowadzenie rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys – curriculum vitae (c.v.),
2) list motywacyjny,
3) oryginał kwestionariusza osobowego*,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne,
5) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia itp.),
7) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (zaświadczenie o odbyciu stażu, kopie świadectw pracy).


Wymagane dokumenty należy składać w terminie od dnia 17 października 2007r. do dnia 26 października 2007r.


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie przy ul. Staszica 15, 08-400 Garwolin lub przesłać pocztą na w/w adres, w terminie określonym
w ogłoszeniu w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora Wydziału Budownictwa w terminie do dnia 26 października 2007 r. ”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.e-bip.pl) oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy ul. Staszica 15.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowy życiorys (c. v.) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z póź. zm.).”

Procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr 21/05 Starosty Powiatu Garwolińskiego z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru
na wolne stanowiska urzędnicze. Pełny tekst niniejszego Zarządzenia znajduje się na stronie internetowej: www.garwolin-starostwo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: www.e-bip.pl .

* Kwestionariusz osobowy można otrzymać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 – 16 00 w Wydziale Organizacyjno –Administracyjnym przy ul. Staszica 15, parter, pokój nr 14 lub pobrać ze strony internetowej www.garwolin-starostwo.pl .


STAROSTA

( - )Grzegorz Woźniak

Opracowanie:
Katarzyna Garwolińska
Inspektor Wydziału OA
tel. 68 43 010 w. 33Wrzesień
Nd Pn Wt Śr Cz Pt So
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Położenie geograficzne
Powiat w liczbach
Rys historyczny
Warto zobaczyć
Kultura materialna wsi i sztuka ludowa
Rolnictwo
Gospodarka
Nauka i kultura
Ekologia
Komenda Główna Policji
Ministerstwo Infrastruktury
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
projektowane, realizowane oraz istniejące drogi ekspresowe i autostrady w województwie mazowieckim www.drogi.waw.pl 
SZUKASZ ATRAKCYJNEJ PRACY! ZOSTAŃ ŻÓŁNIERZEM ZAWODOWYM.
\'Kliknij
Kliknij, żeby obejrzeć
Wydział komunikacji
POWIERZCHNIA I KU...
Ścieżka przyrodni...
SPRAWOZDANIE Z DZ...

» Strategia Rozwiazywania Problemow Spolecznych Powiatu Garwolinskiego
© 2003 PARADOX Wszystkie prawa zastrzeżone