Przejdź do treści

Zadania z zakresu Obrony Cywilnej dotyczą:

Drukuj
 1. określania zadań dla jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowych służb inspekcji i straży oraz samorządów gminnych, dotyczących obrony cywilnej i ochrony ludności, kontroli ich realizacji oraz koordynacji działań w tym zakresie;
 2. współdziałania z instytucjami i innymi jednostkami organizacyjnymi oraz społecznymi organizacjami ratowniczymi w zakresie obrony cywilnej i ochrony ludności.

Szczegółowa realizacja w. w. zadań polega na:

 1. dokonywaniu oceny stanu przygotowań obrony cywilnej realizowanych przez samorządy gminne,
 2. opracowywaniu powiatowego planu obrony cywilnej i opiniowaniu planów obrony cywilnej samorządów gminnych,
 3. opracowywaniu planu działania Starostwa Powiatowego i uzgadnianiu planów działania samorządów gminnych,
 4. organizowaniu i koordynowaniu szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej,
 5. przygotowaniu i zapewnieniu działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu,
 6. tworzeniu i przygotowywaniu do działania jednostek organizacyjnych obrony cywilnej na terenie powiatu,
 7. przygotowywaniu i organizowaniu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
 8. planowaniu i zapewnieniu środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności,
 9. planowaniu i zapewnieniu ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 10. planowaniu i zapewnieniu ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem,
 11. wyznaczaniu zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielania pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowaniu przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
 12. zapewnieniu dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych,
 13. zaopatrywaniu organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnieniu odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
 14. integrowaniu sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno - epidemiologicznych, i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
 15. współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej,
 16. zapewnieniu warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,
 17. opiniowaniu wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
 18. opracowywaniu informacji dotyczących realizowanych zadań,
 19. kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych,
 20. ustalaniu wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, 

 21. organizowaniu i prowadzeniu szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
 22. przygotowaniu i zapewnieniu niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

 

 

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews