Przejdź do treści strony

Cyfryzacja procedur budowlanych - etapy

Wejście w życie przepisów ustawy w zakresie zmian Prawa budowlanego podzielono na cztery etapy:

 

ETAP I

Następnego dnia po opublikowaniu ustawy w Dz.U., wejdą w życie przepisy ma wejść w życie możliwość składania elektronicznych wniosków o wydanie decyzji w przedmiocie wyłączenia ze stosowania przepisów dotyczących obowiązków kierownika budowy (art. 45a Pb).

 

ETAP II

Po 14 dniach od opublikowania ustawy wejdą w życie przepisy umożliwiające dołączenie do zgłoszenia zamiast oryginałów, kopii niektórych dokumentów tj.:

 • uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia budowy ( zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3),
 • uzgodnienia p.poż. w przypadku zgłoszenia instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego,
 • wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i uzasadnienia zarządcy drogi.

 

ETAP III

Po 30 dniach od opublikowania ustawy wejdą w życie przepisy umożliwiające składanie elektronicznych wniosków, w tym m.in.:

 • zgłoszenia budowy lub robót budowlanych (przy czym uwaga: przez okres 6 miesięcy od dnia opublikowania ustawy nie dotyczy to zgłoszenia, do którego należy dołączyć projekt zagospodarowania lub projekt architektoniczno-budowlany),
 • pozwolenia na rozbiórkę i zgłoszenia rozbiórki,
 • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę, wznowienie robót budowlanych,
 • zawiadomienie o rozpoczęciu robót,
 • wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości,
 • zmiany sposobu użytkowania, itp

 

ETAP IV

Od 1 lipca 2021 roku inwestor będzie miał możliwość złożenia elektronicznych wniosków m.in.:

 • odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
 • pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym sporządzonym w postaci elektronicznej,
 • odrębnego wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego,
 • o zmianę pozwolenia na budowę,
 • o budowę tymczasowego obiektu, uproszczone postępowanie legalizacyjne, zawiadomienie o zakończeniu budowy, itp.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414