Przejdź do treści strony

Udostępnianie Informacji Publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej

Zasady udzielania informacji publicznej reguluje  ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176).

Ustawa doprecyzowuje realizację konstytucyjnego zapisu art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Obowiązek udostępniania informacji publicznej wiąże podmioty wymienione w art. 4 Ustawy. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do informacji publicznej składają się uprawnienia do:

-    uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,

-    wglądu do dokumentów urzędowych,

- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

Informacje podlegające udostępnianiu

Ogólna zasada udostępniania każdej jawnej informacji o sprawach publicznych jest sprecyzowana w rozdziale 2 Ustawy. Wskazano tam wprost jakie informacje podlegają upublicznianiu. Są to m.in. informacje o:

-    polityce wewnętrznej, w tym o:  zamierzeniach, projektach aktów normatywnych, programach dotyczących realizacji zadań publicznych, sposobie ich realizacji, wykonywaniu i skutkach realizacji tych zadań,

-    organach władzy publicznej, w tym o: ich statusie prawnym, organizacji, kompetencjach, osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach, majątku,

 -   zasadach funkcjonowania organów władzy publicznej, w tym o: sposobach załatwiania  spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska,

-    danych publicznych, w tym o: dokumentach urzędowych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez funkcjonariuszy publicznych, treści wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacji o stanie państwa, samorządów   i ich jednostek organizacyjnych;

-    majątku publicznym.

Ustawa definiuje także pojęcie dokumentu urzędowego, który podlega upublicznianiu. Dokumentem urzędowym jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy.

Formy udostępniania informacji

Zgodnie z art. 7 ust 1 Ustawy, udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

-    ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,

-    udostępnianie na wniosek zainteresowanego,

-    wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzącej z powszechnych wyborów,

-    udostępnienia w centralnym repozytorium.

Udostępnianie informacji na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli nie jest to możliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w/w terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca winien być poinformowany o wysokości opłaty w trybie art.15 ust 1 Ustawy.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Zgodnie z art. 5 Ustawy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji. Do tych decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art.16 ust. 2 pkt 1).

Miejsce i forma złożenia wniosku

- Kancelaria Urzędu, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin (parter)

- drogą e-mailową na skrzynkę - starostwo@garwolin-starostwo.pl

- za udzielenie informacji publicznej odpowiada Wydział Organizacyjno - Administracyjny.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198

Materiały

  • Wniosek o udostępnienie informacji
  • Klauzula Informacyjna