Przejdź do treści strony

Chęć skorzystania z usług tłumacza

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r. , ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoba głucha, niedosłysząca lub głuchoniewidoma, zwana osobą uprawnioną, chcąca  skorzystać z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Garwolinie powinna umówić termin wizyty dogodny dla osoby uprawnionej wraz z określeniem w jaki sposób i w jakim zakresie Urząd ma udzielić pomocy.  

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  • w  Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1500,
  • telefonicznie – za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod nr telefonu: 25 684 30 10
  • faksem na nr: 25 684 25 09
  • oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: starostwo@garwolin-starostwo.pl lub kancelaria@garwolin-starostwo.pl

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. Osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osoby uprawnione w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy wizyta w Starostwie Powiatowym w Garwolinie nie musi być zgłaszana.

Pomoc tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Po dokonaniu zgłoszenia Starostwo Powiatowe w Garwolinie zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodniony