Przejdź do treści strony

RODO

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA dot. przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Garwolinie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych jest:

 • Starosta Powiatu Garwolińskiego – w celu realizacji zadań Starosty w tym w sprawach z zakresu postępowania administracyjnego;
 • Powiat Garwoliński – w celu realizacji zadań powiatu;
 • Starostwo Powiatowe w Garwolinie – w celu realizacji zadań z zakresu organizacji pracy
 • w Starostwie oraz zatrudnienia.
  Adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie,
  ul. Mazowiecka 26, 08–400 Garwolin,
  tel./ fax (25) 684 30 10.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą Państwo kontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz realizacji swoich praw:

 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą: /s1000fofnu/skrytka;
 • telefonicznie: (25) 684 25 21;
 • e–mail: l.bogucka@garwolin-starostwo.pl, starostwo@garwolin-starostwo.pl;
 •  w siedzibie Administratora w pokoju nr 218;
 •  listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08–400 Garwolin.

Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6, 9 i 10 RODO w związku z wykonywaniem zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do otrzymania kopii danych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne.
Państwa dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa – określony przepisami szczególnymi, przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji i nie będą profilowane.

Materiały :