Przejdź do treści strony

STAROSTA POWIATU GARWOLIŃSKIEGO

IWONA KUROWSKA

Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26,
Pokój 318 (III piętro)
08 - 400 GARWOLIN
tel / fax +48 25 684 30 10

e-mail: starosta@garwolin-starostwo.pl


Starosta kieruje pracą starostwa i odpowiada jednoosobowo za jego funkcjonowanie. Swoje obowiązki przy pomocy wykonuje przy pomocy wicestarosty, sekretarza, skarbnika, dyrektorów wydziałów, oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach w sposób określony w ustawie, statucie i regulaminie.

Do zakresu działania starosty należy w szczególności:

  • organizowanie pracy zarządu i starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
  • wykonywanie uprawnień pracodawcy w stosunku do wicestrosty, sekretarza, skarbnika oraz pracowników starostwa,
  • koordynowanie działalności komórek organizacyjnych i organizowanie ich wzajemnej współpracy,
  • udzielanie odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych,
  • składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności starostwa,
  • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla starosty,
  • upoważnienie wicestarosty, sekretarza, skarbnika, pracowników starostwa, służb, inspekcji i straży, oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji w indywidulanych sprawach z zakresu administracji publicznej,
  • wykonywanie innych zadań zleconych dla starosty przez przepisy prawa, uchwały rady powiatu i zarządu powiatu,
  • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą: Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Komunikacji, Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Społecznych i Obywatelskich, Zespołu Radców Prawnych, Audytora Wewnętrznego, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Inspektora BHP, Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych,
  • kierowanie wykonywaniem zadań obronnych.