Przejdź do treści strony

Informacja o naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Ośrodka Pomocy Dziecku "Zielone Izdebno" 1 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze- Inspektor ds. kadrowych, kancelaryjnych i obsługi kasowej

Materiały :

Wyniki naboru na stanowisko inspektora ds. kadrowych, kancelaryjnych i obsługi kasowej w Ośrodku Podmocy Dziecku "Zielone Izdebno 1"

Dyrektor Ośrodka Pomocy dziecku "Zielone Izdebno" informuje, że w yniku zakończenia procedury nabaru na stanowisko  inspektora ds. kadrowych, kancelaryjnych i obsługi kasowej w Ośrodku Podmocy Dziecku "Zielone Izdebno 1" została wybrana Pani Karolina Soszka zam. Parysów. 

Informacja w załączeniu

Materiały :

Ogłoszenie o konkursie na Prezesa Zarządu Spółki Gospodarstwo Rolne sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem

1.  Rada Nadzorcza spółki Gospodarstwo Rolne sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.
 

2. Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia łącznie następujące wymogi formalne:

 1. posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełnia inne niż wymienione w pkt 1)- 3) wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 5. posiada doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 10 ha przez okres nie krótszy niż 3 lata w okresie ostatnich 15 lat,
 6. korzysta z pełni praw publicznych,
 7. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. nie pełni funkcji społecznego współpracownika albo nie jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 9. nie wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 10. nie jest zatrudniony przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub nie świadczy pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 11. nie pełni funkcji z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 12. jego aktywność społeczna lub zarobkowa nie rodzi konfliktu interesów wobec działalności spółki.
 13. nie jest skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych.
 14. stan zdrowia kandydata winien pozwalać na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu.

 
3. Wskazane jest, aby kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki spełniał następujące dodatkowe wymagania w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia (wymagania nieformalne):

 1. znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających spółek handlowych z udziałem jst,
 2. preferowane kierunki wykształcenia: rolnictwo, ekonomia, zarządzanie,
 3. doświadczenie w pracy w ARiMR, ODR, KRUS lub innym podmiocie publicznym prowadzącym działalność w obszarze rolnictwa,
 4. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 5. posiadanie prawa jazdy kat. B,
 6. doświadczenie we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego,
 7. obsługa komputera, w tym programów edycyjnych, kalkulacyjnych.

 
4. Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

 1. CV kandydata,
 2. koncepcję funkcjonowania, zarządzania oraz rozwoju Spółki na lata 2022-2024. Opracowanie powinno obejmować nie więcej niż 5 stron tekstu i uwzględniać specyfikę Spółki,
 3. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 4. kopie świadectw pracy lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy oraz doświadczenie w prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
 5. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
 6. wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
 7. oświadczenie o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 8. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 10. oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,
 11. oświadczenie, że wobec kandydata nie toczą się żadne postępowania karne,
 12. oświadczenie o stanie zdrowia kandydata pozwalającym na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
 13. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633),
 14. klauzulę informacyjną RODO w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, koncepcji zarządzania Spółką, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji.

Do zgłoszenia można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów.
 

5. Kandydat- po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się- ma możliwość zapoznania się w siedzibie Gospodarstwa Rolnego Spółka z o.o. w Miętnem, ul. Przemysłowa 5, 08-400 Miętne z materiałami, które obejmują:

•   umowę Spółki,

•   aktualny odpis z Rejestru Przedsiębiorców KRS Spółki,

•   sprawozdanie finansowe za rok 2021 Spółki,

•   sprawozdanie Zarządu Spółki za rok 2021 ,

•   oraz z zagadnieniami technicznymi Spółki.

 

6.   Zgłoszenia konkursowe można składać osobiście lub korespondencyjnie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26 w zamkniętej kopercie zaadresowanej: „Rada Nadzorcza Gospodarstwa Rolnego spółka z o.o. w Miętnem” z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Gospodarstwo Rolne sp. z o.o. z siedzibą w Miętnem ". Zgłoszenia do konkursu należy składać w terminie do dnia 11 sierpnia 2022 r., do godz. 15:00. O złożeniu zgłoszenia decyduje data wpływu do Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie. Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie zostaną odrzucone.

 

7.  Kandydaci spełniający wymogi formalne ogłoszenia o konkursie zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania konkursowego telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

8.  Regulamin konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu dostępny jest na stronie internetowej: samorzad.gov.pl/web/powiat-garwolin/ogloszenie-o-konkursie-na-prezesa-zarzadu-spolki-gospodarstwo-rolne-sp-z-oo-z-siedziba-w-mietnem

 

9. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata.
 

10. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

 

 

Członek Rady Nadzorczej         Członek Rady Nadzorczej         Przewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Grażyna Świetlicka                  Marek Wójcicki                      Damian Baran

Materiały :

Informacja o wynikach naboru na dwa stanowiska Podinspektora Wydziału Budownictwa

Materiały :

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Geodezji

Materiały :

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Wydziału Finansowego

Materiały :

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Wydział Finansowy

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora Wydziału Finansowego w Starostwie Powiatowym w Garwolinie.

Materiały :

 

 

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starosta Powiatu Garwolińskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy inspektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Garwolinie