Przejdź do treści strony

LXXIII Sesja Rady Powiatu Garwolińskiego

Proponowany porządek obrad

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji (Protokół Nr LXXI/2024 z dn. 31 stycznia 2024 r. oraz Protokół Nr LXXII/2024 z dn. 7 lutego 2024 r.).
 2. Informacja o działalności Rady Społecznej SPZOZ w Garwolinie w 2023 r.
 3. Sprawozdanie Starosty Powiatu Garwolińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2023 r.
 4. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnem w 2023 r.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie w 2023 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Garwoliński w 2024 roku oraz podziału środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 7. Informacja o dostępności do poradni i badań specjalistycznych w SPZOZ Garwolin.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie.
 9. Sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Garwolińskiego w 2023 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.
 11. Sprawozdanie z działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Garwolinie w 2023 r.
 12. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Garwoliński.
 13. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa Powiatu Garwolińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2023 r.
 14. Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Garwolinie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Garwolińskiego w 2023 r.
 15. Ocena stanu bezpieczeństwa na drogach powiatowych w 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Garwolińskiego na lata 2024-2037.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Garwolińskiego na rok 2024.
 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Garwolińskiego między Sesjami.
 19. Sprawy różne.