Przejdź do treści strony

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy

Z uwagi na zmianę przepisów od dnia 31 lipca 2020 roku Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nie ma podstaw prawnych do ujawnienia dzierżawcy w ewidencji gruntów i budynków. 

Na mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw w art. 20 w ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne został uchylony m.in. punkt 6 dotyczący wykazywania w ewidencji gruntów i budynków informacji odnośnie umów dzierżaw. Z uwagi na zmianę w/w przepisów od dnia 31 lipca 2020 roku Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami nie ma podstaw prawnych do ujawnienia dzierżawcy w ewidencji gruntów i budynków. Główny Geodeta Kraju w piśmie znak KN-IRP.071.98.2020.ŻK z 24 sierpnia 2020 r. skierowanym do Wójtów/Burmistrzów/Prezydentów Miast zajął stanowisko w sprawie potwierdzania zawartych umów dzierżawy. Zgodnie z art. 28 ust 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 2020 r. poz. 174, z późn. zm.) zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt, właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Materiały

Pismo GGK dotyczące dzierżaw
Pismo​_GGK​_dotyczące​_dzierżaw.pdf 0.05MB

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 782

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Dz.U. 1991 nr 7 poz. 24