Przejdź do treści strony

Raport o stanie powiatu

Raport o stanie powiatu - czym jest?
Zarząd Powiatu co roku przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada Powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.

Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Głos mieszkańców w debacie nad raportem.
W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 300 mieszkańców powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.