Przejdź do treści strony

Rozpoczynamy kolejny etap budowy mostu na Wiśle

Uzyskaliśmy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr RI.6220.3.2022 z dnia 13.01.2023 r., która określiła ostateczny wariant przebiegu trasy – Wariant 1.

Wariant 1 rozpoczyna się nawiązaniem do drogi krajowej nr DK 79 klasy technicznej GP, następnie prowadzony jest w korytarzu istniejącej drogi powiatowej o numerze 1718W klasy technicznej Z. W dalszej części wariantu zaproponowano most przez rzekę Wisłę w rejonie istniejącej przeprawy promowej, między miejscowościami Świerże Górne i Antoniówka Świerżowska w km około 504 rzeki Wisły (wg ISOK). Most w danej lokalizacji ma 896 m długości. Za mostem droga prowadzona jest wzdłuż wałów przeciwpowodziowych na gruntach miejscowości Kobylnica, gdzie nawiązuje się do drogi wojewódzkiej o numerze DW 801 klasy technicznej GP w km 77+700.

W związku z uzyskaniem zgody na realizację przedsięwzięcia zakończono etap C realizacji inwestycji. Od dnia 26.01.2023 r. rozpoczęte zostaną prace projektowe nad etapem D (KONCEPCJA PROGRAMOWA).

Uzyskanie decyzji ZRID umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych.

Etapy projektu zrealizowane

A. Studium korytarzowe z analizą wielokryterialną

– zakończony dnia 28.04.2021 r.

B. Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe

– zakończony dnia 19.11.2021 r.

C. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

– zakończony dnia 25.01.2023 r.

Etapy projektu do realizacji

  D. Koncepcja programowa – stanowi materiał wykonywany po uzyskaniu decyzji właściwego organu o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu przebiegu drogi.

- planowany termin zakończenia: 25.07.2023 r.

  E. Projekt budowlany, w tym dokumentacja techniczna i decyzja ZRID - planowany termin zakończenia: 11.10.2024 r.