Przejdź do treści strony

Rusza nowa edycja programu - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Informujemy o możliwości składania zgłoszeń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, mające na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności:

➢ wsparcie w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;

➢ wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych (w przypadku samodzielnego zamieszkiwania);

➢ wsparcie w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

➢ wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

➢ dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

➢ osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub

➢ stopniu umiarkowanym

➢ albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 poz. 573), która wymaga usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności.


Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych oraz innych usług finansowanych z Funduszu Solidarnościowego obejmujących analogiczne wsparcie.

Zgodnie z założeniami projektu osoba niepełnosprawna ma możliwość samodzielnego wyboru osoby która będzie świadczyć usługi asystenta.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej może zostać osoba, która:

 1. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,

lub

 1. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
  np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 2. została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, która nie jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

 

Maksymalne limity godzin usług asystencji osobistej przypadających na 1 uczestnika Programu w Powiecie Garwolińskim:

➢ 750 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

➢ 700 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

➢ 435 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

➢ 360 godzin rocznie dla:

 1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 2. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

  Czas pracy asystenta:

  ➢ 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy;

  ➢ czas oczekiwania/gotowości na świadczenie usług nie dłuższy niż 90 minut.

Ddokumenty zgłoszeniowe:

W ramach Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023 należy złożyć następujące dokumenty zgłoszeniowe:

- wypełnioną Kartę zgłoszenia do programu (plik do pobrania)

- wypełnioną Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej (plik do pobrania)

- kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności dziecka

- wypełniony druk Oświadczeń uczestnika Programu (plik do pobrania)

- klauzulę informacyjną 1 (plik do pobrania)

- klauzulę informacyjną 2 (plik do pobrania)

- kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)

W przypadku gdy usługa będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wskazany przez Państwa kandydat na asystenta obligatoryjnie zobowiązany jest do dostarczenia:

- zaświadczenia o niekaralności,

- pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru),

- pisemna akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka
z niepełnosprawnością
(plik do pobrania).
 

Dokumenty można składać pocztą lub bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, pok. 010 

od dnia 13 lutego 2023r. do 24 lutego 2023 r.

Informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu Centrum – 25 685 26 52.