Przejdź do treści strony

Informacje o zgłoszeniu budowy

W tym miejscu mogą Państwo znaleźć informacje o złożonych w tut. Urzędzie zgłoszeniach „z projektem budowlanym” tzn. w sprawie budowy: budynków mieszkalnych, sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych cieplnych, gazowych i stacji transformatorowych oraz o przebudowy przegród zewnętrznych i elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych czy instalowania instalacji gazowych.

Zgodnie z art. 30a Prawa budowlanego w przypadku zgłoszenia:
1) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3,

a) wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane

b) sieci:

  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV.
  • wodociągowych,
  • kanalizacyjnych,
  • cieplnych,
  • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa;

c) wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;

2) przebudowy przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia obszaru oddziaływania obiektu poza działkę, na której budynek jest usytuowany,

3) instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych,
organ administracji architektoniczno-budowlanej zamieszcza, na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż 60 dni, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia:

  1. doręczenia zgłoszenia - informację o dokonaniu zgłoszenia, zawierającą imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres i opis projektowanego obiektu;
  2. wniesienia sprzeciwu - informację o dacie jego wniesienia;
  3. upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 - informację o braku wniesienia sprzeciwu.