Przejdź do treści strony

Awans na stopień nauczyciela mianowanego

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne;

2. Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego obejmuje:

  • poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
  •  poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (wraz z uzasadnieniem);
  • zaświadczenie dyrektora szkoły  o:

a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,

b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,

c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;

  • kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
  • kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Bez opłat

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, mający swoją lokalizację w budynku przy ul. Mazowiecka 26
I piętro, pokój 101, tel. (025) 684-27-00. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku
w godzinach 8-16. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, Starosta Powiatu Garwolińskiego wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku (art. 9b ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela).
  • Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta Powiatu Garwolińskiego wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
    w terminie do dnia 31 grudnia danego roku (art. 9b ust. 3a ustawy – Karta Nauczyciela)

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

TRYB ODWOŁAWCZY

Wnioskodawca może się odwołać od wydanej decyzji do Mazowieckiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie. 

INFORMACJE DODATKOWE

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego Starosta Powiatu Garwolińskiego wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania odpowiedniego stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia.

Materiały

Wniosek o nadanie awansu na stopień nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Dz.U. 2018 poz. 1574

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168