Przejdź do treści strony

Kierowanie uczniów do szkół i ośrodków specjalnych

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o wydanie skierowania do szkoły specjalnej lub placówki specjalnej. 
2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczna poradnię psychologiczno - pedagogiczną lub inna poradnię specjalistyczną. 

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Wydawanie skierowań do szkół specjalnych nie podlega opłacie skarbowej. 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu, mający swoją lokalizację w budynku przy ul. Mazowiecka 26
I piętro, pokój 101, tel. (025) 684-27-00. Interesanci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. 

TERMIN ODPOWIEDZI

Sprawa jest rozpatrywana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. 

TRYB ODWOŁAWCZY

Wnioskodawca może się odwołać od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji w sprawie. 

UWAGI

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego musi być aktualne, a typ placówki określony w podaniu o skierowanie dziecka zgodny ze wskazaniami orzeczenia. 

Materiały

Podanie o umieszczenie dziecka w szkole specjalnej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Art. 127 ust.13 i 15 Dz.U. 2017 poz. 59