Przejdź do treści strony

Wzór wniosku i sprawozdania - małe granty

Tryb pozakonkursowy tzw. „małe granty”

 1. Oferta pozakonkursowa składana jest w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Oferta umożliwia ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 3. W ramach tzw. „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 (zwane dalej organizacjami pozarządowymi).
 4. Oferty powinny zostać złożone według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2055).

Tryb postępowania

 1. Zaleca się złożenie oferty minimum 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
 2. Ofertę należy wypełnić i wydrukować oraz podpisać przez osoby upoważnione. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Starostwa Powiatowego w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin z dopiskiem na kopercie "Oferta w trybie art. 19a- mały grant".
 3. Ofertę zamieszcza się na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej,​ w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Powiatu Garwolińskiego.
 4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia publikacji oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty, które są rozpatrywane przez Zarząd Powiatu  Garwolińskiego.
 5. Zarząd Powiatu Garwolińskiego uznaje celowość realizacji zadania lub jej brak.
 6. Po podjęciu przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego uchwały w sprawie przyznania dotacji, podpisywana jest umowa.
 7. Po zakończeniu realizacji zadania organizacja pozarządowa składa sprawozdanie (30 dni od zakończenia zadania). Do sprawozdania należy dołączyć kserokopię dokumentów księgowych potwierdzająych poniesione koszty wymienione w ofercie.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Materiały

Uproszczony wzór oferty - mały grant

Uproszczony wzór sprawozdania - mały grant

Klauzula informacyjna - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu