Przejdź do treści strony

Pozostałe informacje

Apel o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych

Apel o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych

Szanowni Państwo,

zwracam się do Państwa w sprawie dotyczącej osób, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagają pomocy w formie usług świadczonych przez całą dobę. Działalnością taką zajmują się:

  • domy pomocy społecznej (DPS)
  • placówki, w których sprawowana jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi lub w podeszłym wieku.

Decyzja o zamieszkaniu w DPS-ie lub placówce nie jest łatwa, zarówno dla osoby zainteresowanej, jak i jej rodziny. Zawsze wiąże się z wieloma wątpliwościami, rozterkami, pytaniami i często towarzyszy jej lęk o przyszłość. Właśnie dlatego ważne jest, aby została ona podjęta w pełni odpowiedzialnie, w trosce o zapewnienie osobie bliskiej godnych, bezpiecznych warunków życia.

Domy pomocy społecznej oraz placówki całodobowej opieki mogą działać po uzyskaniu zezwolenia wojewody. Jest ono potwierdzeniem, że spełniają standard określony w przepisach prawa i podlegają kontroli ze strony służb wojewody. DPS-y oraz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, funkcjonujące na podstawie zezwolenia, wpisane są do odpowiednich rejestrów.

Niestety na rynku usług opiekuńczych istnieją także placówki, które działają bez wymaganego prawem zezwolenia. Na tę kwestię chciałbym zwrócić Państwa szczególną uwagę. Placówki te często ze względu na niższy koszt pobytu oferują usługi na minimalnym poziomie, nie gwarantują odpowiedniej kadry,  a tym samym nie zapewniają pełnego bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom. Bardzo często mieszczą się w budynkach, które nie są przystosowane do świadczenia usług opiekuńczych przez całą dobę, np. występują w nich bariery architektoniczne.

W związku z tym, w trosce o zdrowie i życie osób wymagających wsparcia, apeluję do Państwa o odpowiedzialny wybór. Nie umieszczajmy swoich bliskich w placówce działającej bez zezwolenia.

Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki

Materiały

Apel o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022.

 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 150 000 000,00 zł.

Powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody (zał. nr 1 do Programu) w terminie do dnia 22 października 2021 r. 

Uzupełniający nabór do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Poz. 443 z dnia 12 stycznia 2022 r. zostało zamieszczone Ogłoszenie Starosty Powiatu Garwolińskiego w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z treścią Ogłoszenia, prosimy samorządy gminne z terenu powiatu garwolińskiego oraz organizacje pozarządowe, fundacje działające na terenie powiatu garwolińskiego o wytypowanie po jednym przedstawicielu do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.    

Kandydatury prosimy zgłaszać na piśmie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Garwolinie,
ul. Mazowiecka 26 lub przysłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Garwolinie, ul. Mazowiecka 26, 08-400 Garwolin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r.