Przejdź do treści strony

Rejestr zabytków na terenie Powiatu Garwolińskiego

1) Powiat Garwoliński współpracuje z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Siedlcach.

Rejestr zabytków jest podstawową formą ochrony zabyt­ków i prowadzony jest na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. (Dz. U. z 2022 poz. 840, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Na­rodowego z 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skra­dzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. z 2011 r. nr 113, poz. 661).

Rejestr dla zabytków na terenie województwa prowadzi wojewódzki konserwator zabytków w formie odrębnych ksiąg dla zabytków:

A – nieruchomych

B – ruchomych

C – archeologicznych

W załączeniu znajduje się lista zabytków nieruchomych na terenie Powiatu Garwolińskiego (A) oraz lista zabytków archeologicznych (C). Lista zabytków ruchomych (B) jest udostępniana jedynie na wniosek złożony do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

2) Starosta Powiatu Garwolińskiego na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z późn. zm.) dokonuje znakowania zabytków znajdujących się na terenie powiatu garwolińskiego i wpisanych do rejestru Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  tabliczką "Zabytek chroniony prawem". Decyzja wydawana będzie na wniosek zainteresowanych posiadających tytuł prawny do zabytku oraz po uzyskaniu zgody Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wniosek oraz oświadczenie znajdują się w załączniku.

Materiały

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Link do strony WKZ Delegatura w Siedlcach

Lista zabytków archeologicznych w Powiecie Garwolińskim - stan na dzień 30.06.2022 r.

Zabytki nieruchome - Powiat Garwoliński

Wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym znaku informującego

Rozporządzenie Ministra Kultury dot. znaku