Przejdź do treści strony

Rejestracja klubów sportowych działających na terenie Powiatu

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

Pokój 101  (I piętro)
Obsługa interesantów od poniedziałku do piątkuw godzinach 8.00-16.00

tel.  25 684 27 00
e- mail: wydz.oswiaty@garwolin-starostwo.pl

WYMAGANE DOKUMENTY

1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej podpisany przez Komitet Założycielski,
2. lista Założycieli Klubu Sportowego /nie mniej niż 7 osób (pełnoletnich obywateli polskich) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionych praw publicznych/, zawierająca ich dane: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, własnoręczny podpis,
3. statut w dwóch egzemplarzach/ treść statutu powinna określać w szczególności dane ujęte w art. 10 i 10 a ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /podpisany przez członków Komitetu Założycielskiego wraz z datą uchwalenia,
4. informację o adresie siedziby klubu sportowego,
5. inne dokumenty, celem wpisu danych zamieszczanych w ewidencji:
1) protokół z Zebrania Założycielskiego wraz z listą obecności i podjętymi uchwałami w tym:

     a)uchwała o powołaniu Klubu Sportowego i uchwaleniu statutu,
     b)uchwała o wyborze komitetu założycielskiego,
     c)uchwała o wyborze władz Klubu (w przypadku gdy na Zebraniu Założycielskim dokonano wyboru władz),
 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podania, wnioski i inne pisma w toku postępowania administracyjnego o wpis do rejestru powinny być składane zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, przy czym zaleca się aby wnioski i dokumenty składać i odbierać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ODPOWIEDZI

Zgodnie z art. 35 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, przy czym w sprawie wymagającej postepowania wyjaśniającego, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach wniesione za pośrednictwem Starosty Powiatu Garwolińskiego w terminie 14 dni od daty
 jej doręczenia.

Materiały

Wniosek o wpis do ewidencji klubow sportowych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych Dz.U. 2011 nr 243 poz. 1449