Przejdź do treści strony

Rejestracja Stowarzyszeń zwykłych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwo Powiatowe w Garwolinie
ul. Mazowiecka 26
08-400 Garwolin

Pokój 101  (I piętro)
Obsługa interesantów od poniedziałku do piątkuw godzinach 8.00-16.00

tel.  25 684 27 00
e- mail: wydz.oswiaty@garwolin-starostwo.pl

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,/formularz wniosku dostępny jest
  w pokoju nr 101 urzędu lub na stronie internetowej. Wniosek o wpis składa przedstawiciel stowarzyszenia lub zarząd. Jeżeli wniosek składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.
 2. regulamin działalności.
 3. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli.
 4.  imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu.
 5. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ.
 6. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego.
 7. protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o utworzeniu stowarzyszenia,
  o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej 
  (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie), o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia, wyznaczeniu adresu siedziby stowarzyszenia.

Dokumenty należy złożyć w Kancelarii (pokój 001) w holu głównym na parterze
lub przesłać pocztą.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Po weryfikacji dokumentów organ nadzoru informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis. Pismo można odebrać osobiście w pokoju 101 lub może być doręczone za pośrednictwem poczty (zgodnie z życzeniem wnioskodawcy).

WYSOKOŚĆ OPŁAT

Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ODPOWIEDZI

Organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
1) wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego,
2) uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego.
Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis. Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku gdy organ nadzorujący nie dokona wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

Materiały

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104

Art. 8 ust.1 pkt 2 Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104